Reklama r2m

 

Flaga Polski

Wybory 2023 - możliwość głosowania przez pełnomocnika


Uwaga! Tylko do piątku, 06 października 2023 r., można złożyć wniosek o umożliwienie głosowania w wyborach parlamentarnych 2023 r. przez pełnomocnika.

Wniosek taki można złożyć na jeden z dwóch sposobów: w Urzędzie Gminy lub on-line.

Podpowiadamy jak to zrobić.

 

Wniosek o głosowanie przez pełnomocnika może złożyć każdy kto:

 • będzie głosować w Polsce,
 • ukończył 18 lat i ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub kto, najpóźniej w dniu wyborów, ukończył 60 lat,
 • może głosować, czyli ma prawo wybierania (czynne prawo wyborcze).

 

Pełnomocnikiem może być osoba, która ma prawo wybierania. Taka osoba może przyjąć pełnomocnictwo do głosowania:

 • tylko od jednej osoby,
 • od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
 

Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba, która wchodzi w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • mąż zaufania,
 • kandydat w danych wyborach.

 

Aby złożyć wniosek on-line o głosowanie przez pełnomocnika musisz przygotować:

 • dane logowania do profilu zaufanego,
 • skan lub zdjęcie zgody wyrażonej przez osobę, która będzie twoim pełnomocnikiem. [do pobrania: Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (plik .pdf, 30 MB)],
 • jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością – skan lub zdjęcie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Aby złożyć wniosek w urzędzie gminy (właściwym dla zameldowania na pobyt stały lub właściwym dla stałego zamieszkania) musisz przygotować:

 • twoje imię, nazwisko i twój numer PESEL,
 • imię, nazwisko i numer PESEL osoby, której chcesz udzielić pełnomocnictwa do głosowania,
 • adres zamieszkania twój i osoby, której chcesz udzielić pełnomocnictwa do głosowania,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania,
 • jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, przygotuj kopię aktualnego orzeczenia organu, który ustalił stopień twojej niepełnosprawności,
 • pisemną zgodę osoby, która ma być twoim pełnomocnikiem − zgoda ta powinna zawierać jej nazwisko i imię (imiona), adres zamieszkania i twoje nazwisko i imię (imiona) jako osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania. Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania, plik .pdf, 30 MB 

 

Dostęp do strony składania wniosku on-line: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-przez-pelnomocnika


Info: gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-przez-pelnomocnika

 

Reklama r6s