Reklama r2m

 

Flaga Polski

Wybory 2023 - głosowanie korespondencyjne i transport do lokalu


Rozpoczynamy cykl publikacji dotyczących organizacji i przebiegu wyborów parlamentarnych w Polsce w 2023 r.

Publikacje mają charakter pomocy, przewodników, wsparcia wyborców - nie są żadną formą agitacji żadnego ugrupowania czy partii.

Zaczynamy może nietypowo ale sprawą bardzo pilną - dzisiaj, 02 października 2023 r., upływa termin zgłaszania chęci głosowania korespondencyjnego i potrzeby transportu do lokalu wyborczego.

Jak tego dokonać?

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy: [1]

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Szczecinie I najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego można dokonać on-line do Komisarza Wyborczego w Szczecinie I, który w swoim zasięgu ma powiaty: goleniowski gryficki, kamieński, łobeski, policki, oraz miasta na prawach powiatów: Szczecin, Świnoujście.

Zgłoszenia można dokonać przez e-PUAP pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego3

Pakiet do głosowania otrzymasz pocztą nie później niż:

  • 6 dni przed dniem wyborów albo
  • 2 dni przed dniem wyborów, jeśli  przebywasz na kwarantannie lub w izolacji.

 

 

Bezpłatny transport do lokalu i z lokalu wyborczego [2]

02 października 2023 r. upływa także termin na zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

 

W Gminie Dobra funkcjonuje publiczny przewóz pasażerski realizowany przez ZDiTM w Szczecinie, w związku z czym gmina nie będzie zapewniała oddzielnego, dodatkowego transportu.

Niemniej trwają rozmowy dotyczące możliwości zwiększenia częstotliwości kursowania tego transportu w dniu wyborów na niektórych liniach, a informacja o szczegółach powinna być przekazana nieco później. 


Info:

[1] Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 12 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

[2] informacja: Urzędnik Wyborczy UG Dobra, Kierownik Wydziału ds. Obywatelskich UG Dobra

 

Reklama r6s