Reklama r2m

 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w Gminie Dobra w rozwoju cyfrowym

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w Gminie Dobra w rozwoju cyfrowym


Gmina Dobra podpisała 6 kwietnia 2022 r. umowę na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

Celem projektu jest wsparcie uczniów szkół podstawowych i średnich z rodzin pegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu.

Projekt Gminy Dobra obejmuje zakup 147 szt. sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym. Ponadto, zostanie zapewniony internet, gdy wnioskodawca wskazał na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do internetu.

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Efektem projektu będzie wsparcie 147 dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów zamieszkujących w gminie Dobra w rozwoju cyfrowym.

Dzieci i młodzież z rodzin popegeerowskich otrzymają sprzęt komputerowy służący wyeliminowaniu ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowaniu nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

 

Miejsce realizacji: Gmina Dobra
Termin realizacji: 10 miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia 06.02.2023 r.
Wartość projektu: 376 200,00 zł
Wartość dofinansowania: 376 200,00 zł (100 %) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Monitorowanie efektów projektu: Gmina jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu. Oznacza to, że nie będzie można sprzedać, wypożyczyć, zastawić, itp. otrzymanego sprzętu komputerowego przez 2 lata od momentu wskazanego w umowie przekazania sprzętu (zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego). W związku z powyższym, Gmina opracowała procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu, która będzie dotyczyć wszystkich osób, które odbiorą sprzęt komputerowy.

Dodatkowe informacje:  https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

 

Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i usługi dostępu do internetu w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR".

Helena Tomaszewska

ZEAS w Dobrej


Info i grafika: UG Dobra

 

Reklama r6s