Reklama r2m

 

Prawo - rozstrzygnięcie

Wojewoda unieważnił uchwałę Rady Gminy Dobra - przegłosowano identyczną


Na XXXVI Sesji Rady Gminy Dobra (2022-10-27) podjęto uchwałę w sprawie tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. Przedstawiając ten projekt jedna z radnych stwierdziła, że brzmienie tej uchwały nie różni się od podjętej wcześniej, a dodano tylko brakującą opinię związków zawodowych.

Nie wspomniano jednak ani słowem, że uchwałę ponownie głosowano w takim samym brzmieniu, bo poprzednią unieważnił Wojewoda Zachodniopomorski zarzucając jej uchybienia formalne skutkujące istotnym naruszeniem prawa.

 

Nikt na tej Sesji RG nie zająknął się, że poprzednio uchwalony przepis w identycznym brzmieniu (uchwała Nr XXXV/470/2022 z 2022-09-21) został unieważniony 2022-10-24 w całości w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wojewoda w rozstrzygnięciu nr P-1.4131.318.2022.AS stwierdził: "W wyniku badania zgodności z prawem podjętej w tym przedmiocie uchwały Nr XXXV/470/2022 stwierdzono jednak, że jej uchwalenie nastąpiło z istotnym naruszeniem prawa z uwagi na uchybienia formalne."

Uchybienie to polegało na tym, że projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra nie został przedstawiony do zaopiniowania wszystkim organizacjom związkowym, reprezentatywnym w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

W ocenie Wojewody w konsultacjach projektu tej uchwały pominięto Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" oraz Forum Związków Zawodowych co spowodowało, że "uchwała Nr XXXV/470/2022 obarczona jest istotną wadą prawną".

Tym samym na XXXVI Sesji Rady Gminy Dobra głosowano ponownie identyczną treść uchwały, lecz przedstawioną wcześniej do zaopiniowania wszystkim reprezentatywnym organizacjom związkowym.

Uchybienie wygląda na pierwszy rzut oka na mało istotne, lecz okazuje się, że brak odpowiednio szerokich konsultacji może być uznany za "naruszenie prawa dające podstawę do podjęcia przez organ nadzoru czynności przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym", a tym samym "dające podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały i wyeliminowania jej z obrotu prawnego" (uzasadnienie Sądu Najwyższego do uchwały SN z 1993-06-17).


Informacja własna na podstawie: Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, UG Dobra

 

Reklama r6s