Reklama

 

UG Dobra: gospodarka odpadami po 1 stycznia 2021

UG Dobra: gospodarka odpadami po 1 stycznia 2021


Od 1 stycznia 2021r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami. UG Dobra zamieścił informację o zmianach - z której wyciąg prezentujemy poniżej.

Natomiast dziennik Mierzyn przygotowuje małą niespodziankę związaną z tym tematem, którą ujrzycie po Nowym Roku.

 

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Dobra w roku 2021

Najważniejsze przyjęte rozwiązania :

1. Nowy wzór deklaracji. Formularz umieszczony zostanie na stronie dobraszczecinska.pl>>GOSPODARKA ODPADAMI>>DEKLARACJA. Formularz należy pobrać, wypełnić, zapisać w formacie pdf, następnie podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym i wysłać poprzez EPUAP jako załącznik do pisma.

 

2. Termin złożenia deklaracji - zgodnie z ustawą:
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie:

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
b) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. W przypadku metody jaka funkcjonuje w naszej gminie (od wody za rok poprzedni) termin - do 10 lutego.

 

3. Obowiązkowa segregacja odpadów dla wszystkich.

Warunki uznania, że odpady zbierane są w sposób selektywny ujęte są w Rozdziale 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

 

4. Dwa razy do roku, podmiot świadczący usługi odbioru odpadów przekaże właścicielom nieruchomości pakiet worków: 15 szt. niebieskich (na papier), 30 szt. żółtych (metal, plastik), 10 szt. zielonych (szkło) 25 szt. brązowych (na odpady kuchenne i odpady zielone), 10 szt. worków biodegradowalnych i kompostowalnych na odpady tylko kuchenne, zbierane w okresie zimowym grudzień - luty (w tych miesiącach z przed nieruchomości nie będą odbierane inne bioodpady). W pozostałych miesiącach (marzec - listopad) odpady kuchenne będą odbierane razem z odpadami zielonymi z ogrodów, w workach brązowych 120 l.

 

5. Zwiększona została częstotliwość odbioru bioodpadów: kwiecień - listopad jeden raz na tydzień, a grudzień - marzec raz na 2 tygodnie. Konieczność częstszego odbioru bioodpadów, także w okresie zimowym wynika z bezwzględnego zakazu umieszczania odpadów kuchennych w pojemniku na odpady zmieszane.

 

6. Wprowadzono ulgę w wysokość 0,80 zł od 1 m3 zużytej wody w opłacie dla osób, które zadeklarują kompostowanie bioodpadów na swojej posesji. Warunek to posiadanie kompostownika.

 

7. Pozostawiono bez zmian wysokość stawki za 1 m3 zużytej wody, od której obliczana jest opłata miesięczna, która wynosi 4,80 zł.

 

8. Brak możliwości spalania bioodpadów stanowiących odpady roślinne na terenie nieruchomości w okresie od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 30 listopada.

 

9. Regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi
Opłaty należy wnosić na przypisany dla każdej nieruchomości indywidualny nr rachunku bankowego nadany przez urząd Gminy lub osobiście w Kasie Urzędu

 

Bieżące informacje w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać pod telefonem: 91 424 44 90 lub 91 311 34 16


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama