Reklama r2m

 

Stypendia Wójta Gminy dla uczniów szczególnie zdolnych

Stypendia Wójta Gminy dla uczniów szczególnie zdolnych


Jak informuje UG Dobra, zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/455/2014 Rady Gminy Dobra oraz Zarządzeniem Nr 69/2020 Wójta Gminy Dobra, dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu naszej gminy można ubiegać się o przyznanie stypendium Wójta Gminy.

Termin składania wniosków upływa 2021-09-20. Którzy uczniowie mogą je uzyskać, kto składa wniosek, dokumenty do pobrania oraz inne szczegóły - w artykule:

 

Stypendium dotyczy osiągnięć w nauce w roku szkolnym 2020/2021 z dziedzin objętych programem nauczania z wyłączeniem muzyki, plastyki i sportu.

Przeznaczone jest dla uczniów:

1) szkoły podstawowej po ukończeniu klasy IV,

2) gimnazjum po ukończeniu klasy I,

3) szkoły ponadgimnazjalnej, kończącej się maturą, po ukończeniu klasy I,

którzy spełniają jeden z warunków:

  1. w klasyfikacji rocznej: ocena wzorowa z zachowania i średnia ocen co najmniej 4,75 i bycie laureatem konkursu lub olimpiady przedmiotowej albo turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej powiatowym lub regionalnym;
  2. w klasyfikacji rocznej: ocena bardzo dobra z zachowania i średnia ocen co najmniej 4,75 i bycie laureatem konkursu lub olimpiady przedmiotowej albo turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej mogą wystąpić: dyrektor szkoły, rada rodziców lub pełnoletni uczeń, rodzic bądź opiekun prawny ucznia - za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.

Dokumenty do zapoznania się:

Wniosek składa się w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół (ZEAS) w Dobrej, z siedzibą w Dołujach, przy ul. Daniela 32. Termin składania wniosków upływa 20 września 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat stypendium uzyskać można w ZEAS -  tel. 91 311 37 38.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s