Reklama.

 

Stacje bazowe GSM i koronawirus - potrzeba czy pretekst?

Stacje bazowe GSM i koronawirus - potrzeba czy pretekst?


Urząd Gminy Dobra przekazał informację podpisaną przez Pana Rafała Zahorskiego - Zastępcę Wójta - dotyczącą stawiania masztów telefonii komórkowej w relacji z potrzebami w celu zwalczania koronawirusa.

Czy stan epidemii dla stawiania stacji BTS może być potrzebą czy dobrym pretekstem i co mogą władze Gminy lub Powiatu - cytujemy poniżej.

 

 

Stawianie masztów i stacji bazowych GSM zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21)

Po pierwsze w prawie budowlanym wprowadza się nową definicję przenośnego wolno stojącego masztu antenowego jako wszystkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej.

Po drugie zwalnia się budowę czy przebudowę owych przenośnych wolno stojące masztów antenowych z wymogu posiadania pozwolenia na budowę, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny. Podobnie zwalnia się budowę czy przebudowę z wymogu  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko czy na obszar Natura 2000 jak i nie ma standardowych obostrzeń związanych z wpisem danego obiektu do rejestru zabytków.

Do wykonywania tych robót budowlanych można przystąpić w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu doręczenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia, który może wnieść sprzeciw do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wyłącznie w przypadku, gdy wykonanie robót budowlanych lub obiektu objętego zgłoszeniem może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

W przypadku wniesienia sprzeciwu, organ administracji architektoniczno-budowlanej zobowiązuje inwestora do wstrzymania wykonywania robót budowlanych lub do rozbiórki obiektu.
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji lub urządzenia, można przystąpić bezpośrednio po zakończeniu inwestycji również na podstawie zgłoszenia o jej ukończeniu. W przypadku gdy organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wniesie sprzeciw, prowadzący tę instalację lub użytkownik tego urządzenia wstrzymuje jego eksploatację.

 

W związku z tym powstaje pytanie: Czy stacja bazowa lub antena GSM może być przedsięwzięciem w celu przeciwdziałania COVID-19?

Tak, budowa stacji bazowej czy anteny telefonii komórkowej może zostać zakwalifikowana jako przedsięwzięcie w celu przeciwdziałania COVID-19, ale tylko włącznie w sytuacji, w której bezspornie i wprost wynika to z specyfikacji i przeznaczenia danego zamierzenia inwestycyjnego. Determinujące w niniejszej sytuacji jest to, czy dana inwestycja faktycznie jest związana z przeciwdziałanie COVID-19 (istotnym są wówczas dokumenty formalno-prawne danego przedsięwzięcia, zapisy w dokumentacji projektowej etc.)

Tak to fakt, że nowy stan prawny może posłużyć również za próbę pozornego wykorzystania obowiązujących przepisów celem uniknięcia stosowania prawa budowlanego, dlatego zalecane jest rzetelne i rzeczowe podejście do możliwości kwalifikacji danych przedsięwzięć jako służących faktycznie przeciwdziałaniu COVID-19 w celu uniknięcia wystąpienia możliwych nadużyć.

Podsumowując jeżeli budowa stacji bazowej czy masztu GSM faktycznie służy przeciwdziałaniu COVID-19, wynika to z dokumentacji projektowej, dokumentów urzędowych, decyzji etc., oraz gdy fakt ten jest oczywisty i bezsporny – wówczas można taki obiekt wybudować albo przebudować jedynie stosując procedurę jedynie zgłoszenia, przystąpić do prac w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu i eksploatacji urządzenia praktycznie niezwłocznie po zakończeniu budowy czy przebudowy.

Puenta z tego jest następująca że praktycznie ani Gmina Dobra ani Starostwo Powiatowe w Policach nie jest w stanie praktycznie zablokować inwestycji w maszt GSM czy stacje bazową GSM jeżeli inwestor wykaże związek tej instytucji z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zastępca Wójta Gminy Dobra

Rafał Zahorski


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama