Reklama r2m

 

Spotkanie w firmie DGS z mieszkańcami Mierzyna

Spotkanie w firmie DGS z mieszkańcami Mierzyna

W czwartek, 2020-01-23, w siedzibie firmy DGS Poland w Mierzynie odbyło się trzecie już spotkanie przedstawicieli firmy z mieszkańcami zainteresowanymi rozbudową firmy i związanymi z tym dla nich uciążliwościami.

Redakcja dziennika Mierzyn nie miała możliwości uczestniczenia w poprzednich spotkaniach, dlatego relacja z ostatniego spotkania może nie oddawać w pełni tego, co zostało wcześniej ustalone i jak przebiegało. Może za to przedstawiać problem "świeżym spojrzeniem" i przybliżyć go osobom niezorientowanym.

 

W spotkaniu ze strony DGS Poland uczestniczyły 3 osoby - Dyrektor Generalny, Menedżer Projektu rozbudowy, Radca Prawny.

Mieszkańcy stanowili liczną grupę - ok. 50-60 osób, a wśród nich był Sołtys Mierzyna, przedstawiciele Rady Sołeckiej, "Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Sołectwa Mierzyn" i kilkoro radnych Gminy Dobra.

 

Dla przybliżenia tematu osobom mniej zorientowanym:

Firma DGS Poland zamierza dokonać na swoim terenie przylegającym do ul. Zeusa i ul. Amaltei rozbudowy zmierzającej do przeniesienia głównych obszarów produkcji w jedno miejsce, usprawnienia procesów produkcji i dystrybucji, niewielkiego wzrostu produkcji i zatrudnienia. W ramach rozbudowy mają pojawić się nowe budynki i w sumie 2 nowe parkingi wewnętrzne dla pracowników.

Mieszkańcy ul. Zeusa, ul. Amaltei i przyległych sprzeciwiają się rozbudowie, obawiając się poważnych utrudnień w codziennym życiu: obciążenia ul. Zeusa dodatkowymi samochodami ciężarowymi, co może prowadzić do uszkodzeń budynków mieszkalnych, wzrostem hałasu od nowych urządzeń montowanych na budowanych obiektach, wzrostem zagrożenia podtopieniami po zasypaniu istniejącego oczka wodnego (w czasie budowy parkingu), jeszcze większych zatorów samochodowych (zwłaszcza w godzinach szczytu) po wzroście zatrudnienia w DGS.


Spotkanie miało momentami burzliwy przebieg, a wśród mieszkańców wyczuwalny był zasadniczo podział na dwie grupy:

  • osoby, które stanowczo przeciwstawiają się jakiejkolwiek rozbudowie DGS i wykorzystają dostępne środki, aby do niej nie dopuścić;
  • osoby, które spodziewają się, że do rozbudowy dojdzie, a negocjować należy taki jej przebieg i warunki dodatkowe, aby minimalizować negatywne dla mieszkańców skutki tej inwestycji

 

Mieszkańcy (zwłaszcza z pierwszej grupy) w czasie spotkania podnosili kwestię dopuszczenia do zabudowy przemysłowej działek położonych przy ul. Zeusa i Amaltei. Niektóre osoby twierdziły, że kupując swoje działki i budując domy nie było mowy o tym, aby dopuszczona była obok zabudowa przemysłowa, poza pierwszym pasem działek od ul. Lubieszyńskiej.

Mieli uwagi do władz Gminy Dobra, że praktycznie nie było ze strony UG Dobra jakiejkolwiek formy konsultacji społecznych tej inwestycji, a nawet sama komunikacja i informacja o rozbudowie były zdecydowanie niewystarczające. Zarzucano władzom Gminy brak działań w zakresie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania terenu, co umożliwia takim podmiotom jak DGS rozbudowę przemysłową w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej.

 

Przedstawiciele firmy DGS Poland odnieśli się do uwag mieszkańców z poprzedniego spotkania i zaprezentowali zarówno uwzględnione uwagi zgłoszone jak i własne dodatkowe "udogodnienia" dla mieszkańców.

Uwzględniono:

  • odgrodzenie terenu inwestycji od zabudowy jednorodzinnej pasem gęstej zieleni wysokiej (minimum 9-letnie drzewa),
  • pominięcie ul. Zeusa na etapie eksploatacji inwestycji (*)
  • wprowadzenie gradacji wysokości zabudowy projektowanej w stosunku do zabudowy istniejącej
  • odsunięcie platformy z urządzeniami generującymi największy hałas, a ponadto - ma zostać wykonane jej akustyczne odizolowanie ekranami dźwiękochłonnymi
  • zorganizowanie placu zabaw - co jest odpowiedzią na propozycję mieszkańców, a nie własnym pomysłem DGS wyglądającym na jakąś formę "przekupstwa" (wysłano list do UG Dobra i Sołectwa z prośbą o wskazanie miejsca - jest planowane spotkanie w tygodniu po 26 stycznia)
  • rozwiązanie problemu wód opadowych w okolicy ul. Wenus (nad tym pracuje UG Dobra - trwają prace projektowe)
  • problem oddziaływania inwestycji na najbliżej położone działki - propozycje dyskutowane dodatkowo, odrębnie z mieszkańcami ul. Amaltei

 

Nie uwzględniono:

  • zachowania zbiornika wodnego na działce 753/2 - w ocenie DGS zbiornik ten nie ma wartości przyrodniczej, jest płytkim zbiornikiem efemerycznym, a jego likwidacja i skanalizowanie da znacznie lepsze efekty jeśli chodzi o ochronę przed podtopieniami niż pozostawienie zbiornika.

 

Wyjaśniono także, że przyrost zatrudnienia a także miejsc parkingowych będzie niewielki - po przebudowie łączna liczba miejsc parkingowych wzrośnie o 45 i będzie wynosiła 667, na powierzchni ok. 15,5 tys. m2.

Ponadto - nie jest możliwe wg przedstawicieli DGS całkowite wyłączenie z użytkowania na czas budowy ul. Zeusa, bo wydłużyłoby to inwestycję o minimum pół roku. DGS proponuje ograniczenie czasu korzystania z ul. Zeusa w czasie budowy (czyli ok. 13 miesięcy) do godzin 7-19, a po zakończeniu budowy ul. Zeusa zostałaby wykorzystana jednorazowo tylko do "umaszynowienia" nowej hali. W czasie eksploatacji byłaby wykorzystywana co 5-7 lat na potrzeby wymiany parku maszynowego w tej hali.

Problem uciążliwości wywozu odpadów (który także zgłosili mieszkańcy) DGS planuje rozwiązać przekierowując "ruch odpadowy" na drogi wewnętrzne.

Poruszając problem ewentualnego zalewania posesji po rozbudowie DGS przedstawiciele firmy wyjaśnili, że system melioracyjny wspomagany pompami będzie odprowadzał wody opadowe na drugą stronę ul. Lubieszyńskiej, gdzie ma powstać zbiornik retencyjny. Prace nad tym zagadnieniem trwają w UG Dobra.

 

Mieszkańcy zdecydowanie podnosili problem korków - nawet niewielki przyrost miejsc parkingowych jest wg nich nie do zaakceptowania, bo już obecnie są duże problemy z natężeniem ruchu drogowego w godzinach szczytu. Zgłaszali problem samochodów parkujących na poboczu ul. Zeusa, co często uniemożliwia bezpieczne włączenie się do ruchu lub przejazd autobusu czy śmieciarki.

Nie przekonała dostatecznie mieszkańców informacja, że DGS stawia na transport zbiorowy swoich pracowników i korzysta z niego ok. 60% zatrudnionych, ani wyjaśnienia, że na ul. Zeusa parkują także pracownicy innych firm, ani zapewnienia, że ul. Zeusa byłaby wykorzystywana do dużych transportów tylko sporadycznie, raz na kilka lat.

Mieszkańcy domagali się stanowczo określenia, kto będzie odpowiadał za szkody wywołane ruchem na ul. Zeusa nawet "tylko" w czasie budowy. Wyjaśniali, że już teraz zdarzają się pęknięcia, które powiązane są z ruchem ciężkich pojazdów. Żądali od DGS zagwarantowania w umowach z wykonawcami i podwykonawcami realizującymi budowę, aby przejazdy ciężkich samochodów odbywały się w sposób nie zagrażający istniejącym budynkom.
Mieszkańcy domagali się też zapewnienia, że w czasie budowy ciężkie transporty będą wjeżdżały w ul. Zeusa od ul. Lubieszyńskiej, a nie od ul. Długiej.

Tutaj ponownie pojawiła się kwestia UG Dobra jako zarządcy drogi, który może wprowadzić odpowiednie uregulowania i je egzekwować.
 

Spotkanie trwało ponad 1,5h, a po nim miało miejsce dodatkowe spotkanie z mieszkańcami ul. Amaltei.


Informacja własna.
Foto: własne, za zgodą Dyrektora Generalnego DGS i zebranych mieszkańców

 

Reklama r6s