Reklama r2m

 

Sesja Rady Gminy Dobra - zamknięcie cmentarzy, współpraca z NGO w 2022

Sesja Rady Gminy Dobra - zamknięcie cmentarzy, współpraca z NGO w 2022


W czwartek, 2023-05-25, odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Dobra. Wśród zaplanowanych projektów uchwał są dotyczące zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, uchwała dotycząca zasad przyznawania stypendium za wyniki w nauce, zamknięcie cmentarzy w Gminie Dobra, sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w kwietniu bieżącego roku, sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.

Początek posiedzenia o godz. 10:00. Odbędzie się ono w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, Klub w Dobrej, ul. Graniczna 31.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szczególnie zdolnych

Projekt ten uchyla uchwałę XXXIII/455/2014 Rady Gminy Dobra z 29 maja 2014 r. i wprowadza zasady przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szczególnie zdolnych w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra.

Uchwała z roku 2014 ujmowała w swoich zasadach jeszcze uczniów gimnazjów, które zostały zlikwidowane blisko 6 lat temu. Projekt nowej uchwały dotyczy już konkretnie tylko uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Nie zmienił się próg ubiegania się o stypendium (m.in. średnia ocen co najmniej 4,75) oraz maksymalna kwota stypendium (1000zł).

Stypendia mają mieć charakter motywacyjny i przyznawane będą niezależnie od sytuacji materialnej ucznia, a ich wysokość ma być ustalana indywidualnie.

 

Projekt uchwały w sprawie zamknięcia cmentarzy na terenie Gminy Dobra

Projekt ten dotyczy zamknięcie 3 cmentarzy: w Bezrzeczu, w Buku i w Wąwelnicy. Cmentarze te od wielu lat nie są wykorzystywane do pochówków i nie spełniają swojej podstawowej funkcji, ale dopóki nie zostaną zamknięte (przez podjęcie odpowiedniej uchwały) - traktowane są jako czynne.

 

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi w roku 2022

Jego przedłożenie Radzie Gminy jest obowiązkiem Wójta. Sprawozdanie przedstawia wykaz udzielonego wsparcia organizacjom pozarządowym w podziale na rodzaj wsparcia. Ujęte zostały także dofinansowania w ramach opieki nad zabytkami i działalność Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2023 r.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2023r.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2023 – 2026.
7. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szczególnie zdolnych.
8. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę części działki nr 792 w m. Mierzyn 2.
10. Projekt uchwały w sprawie zamknięcia cmentarzy na terenie Gminy Dobra.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.
12. Ocena zasobów pomocy społecznej 2022.
13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.04.2023r. do 30.04.2023r.
14. Zamknięcie obrad.

Ze szczegółami i projektami uchwał na sesję RG można zapoznać się na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/rada/projekty/2023/251


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s