Reklama r2m

 

Sesja Rady Gminy Dobra - wotum zaufania dla Wójt i problemy w Wąwelnicy

Sesja Rady Gminy Dobra - wotum zaufania dla Wójt i problemy w Wąwelnicy


We wtorek, 2022-06-14, odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Dobra. W planie obrad - ważne tematy, jak m.in.: debata nad raportem o stanie gminy (zachęcamy do dyskusji - można zgłaszać się do godz. 16:30 w poniedziałek), głosowanie nad wotum zaufania dla Wójta Gminy oraz nad absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

Jest także ważny punkt, przy okazji którego można zadać pytanie: co dzieje się w Wąwelnicy i czy głos mieszkańców nie jest ignorowany przez Wójta?  Punkt ten dotyczy zmiany Studium uwarunkowań u kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra. Wszystkie uwagi wniesione do projektu zostały ODRZUCONE. Tak słuchamy problemów mieszkańców?

 

Początek posiedzenia o godz. 10:00. Odbędzie się ono w formie stacjonarnej, ale można go śledzić przez transmisję on-line.

O raporcie o stanie gminy pisaliśmy w artykule: Raport o stanie Gminy Dobra za 2021 r.

Na sesji raport ten będzie przedmiotem debaty. Mieszkaniec, który chciałby wówczas zabrać głos powinien zgłosić to pisemnie - z podpisami min. 50 osób popierających.
Zgłoszenie do debaty musi zostać przekazane przez zainteresowanego mieszkańca do Przewodniczącego Rady Gminy Dobra do 13 czerwca 2022 r. do godz. 16:30. (Zgłoszenia można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a)

 

Wśród projektów uchwał jest także "Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra".

Załącznik nr 3 do tego projektu to rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag. Na 11 wniesionych uwag 9 pochodziło od osób fizycznych, a 2 od osób prawnych. Uwagi obejmowały łącznie 30 kwestii, z czego 7 uznano za niedotyczące obszaru zmian Studium lub omawianego opracowania zmian Studium.

Z pozostałych 23 kwestii aż 15 dotyczyło Wąwelnicy i działek o nr 146, 147, 149, 150,151/1, 151/2, 152, 153, 155. Składający uwagi podnosili, że działalność na tym obszarze firmy "Skraw-Met" i zmiana wynikająca z potrzeby rozbudowy tego zakładu spowoduje:

  • pogorszenie warunków zamieszkania okolicznej ludności
  • wzrost emisji hałasu
  • ryzyko szkodliwego wpływu na przebiegający przez Wąwelnicę zbiornik wód podziemnych ze względu na stosowaną technologię produkcji
  • ryzyko degradacji tego terenu poprzez trwałe pozostawienie go jako przemysłowego, nawet po ewentualnym ustaniu funkcjonowania firmy

Wnioskujący podkreślali, że mieszkańcy Wąwelnicy oraz Rada Sołecka już w 2017r. zdecydowanie wypowiadali się przeciwko takim zmianom.

 

Co na to Wójt?

Ogólnie można określić, że zmiana dla terenu położonego w Wąwelnicy jest sporządzona na podstawie uchwał Rady Gminy Dobra z 2017 r., a Wójt Gminy Dobra realizuje jedynie powierzony cel podjętych przez Radę Gminy Dobra uchwał.
Celem tym jest uaktualnienie lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. W następstwie zmiany studium procedowany będzie plan miejscowy regulujący zagospodarowanie terenu. Finalnie ma to być rozwiązanie bardziej korzystne niż wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

 Zainteresowani, którzy obawiają się wzrostu hałasu "mogą wykonać badania i udowodnić, że taka sytuacja ma miejsce. Jest to jedyna droga działania w kierunku egzekwowania od właściciela zakładu zachowania dopuszczalnych standardów pod względem poziomów hałasu.".
Niemniej ze względu tego rodzaju uwagi opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ma zostać poszerzone o o problematykę akustyczną związaną z działalnością produkcyjną.

Jeśli ktoś obawia się o wpływ technologii produkcji na zbiornik wód podziemnych - no coż, "Nie są znane udowodnione skutki uboczne wynikające z technologii produkcji w istniejącym zakładzie produkcyjnym w Wąwelnicy.". Ewentualne działania niezgodne z prawem wymagałyby udowodnienia i wyegzekwowania przez organy ochrony środowiska.

 

Reasumując...

To tylko duży skrót zarówno podniesionych problemów jak i argumentacji Wójta Gminy.

Zainteresowanych lekturą całości tego tematu odsyłam do projektu uchwały - poz. 24 na sesję Rady Gminy, link bezpośredni do dokumentu PDF: https://rada.dobraszczecinska.pl/pliki/dobraszczecinska/rada/196/24.pdf

Przychodzi gorzka refleksja - i to dwustronnie gorzka: od włodarzy (ale także Radnych) spodziewamy się większego zaangażowania w problemy po stronie mieszkańców. Odrzucenie wszystkich uwag, bo tylko realizuje się uchwały Rady nie jest wytłumaczeniem. Gdzieś po drodze zabrakło inwencji i pomysłu, aby mocniej zaangażować mieszkańców i dyskutować z nimi ich problemy.

Od mieszkańców natomiast moglibyśmy oczekiwać większego zaangażowania w trakcie procesu konsultacyjnego czy w czasie uzgodnień. Niestety - sam byłem świadkiem, jak "wielkim" zaangażowaniem wykazali się mieszkańcy Mierzyna, w czasie konsultacji w październiku 2021 r.  Tytuł artykułu - Konsultacje w Mierzynie - żenująco niska frekwencja mieszkańców... - oddaje istotę naszego angażowania się w czasie, w którym możemy zapoznać się z kierunkiem zmian i wpływać na nie w razie potrzeby.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s