Reklama r2m

 

Sesja Rady Gminy Dobra - skargi na Wójta, fundusz sołecki, placówka wsparcia

Sesja Rady Gminy Dobra - skargi na Wójta, fundusz sołecki, placówka wsparcia


W czwartek, 2023-03-30, odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Dobra. Wśród zaplanowanych projektów uchwał są dotyczące zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, skargi na działalność Wójta Gminy Dobra, utworzenie w naszej gminie Placówki Wsparcia Dziennego czy wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Obrady zapowiadają się intensywnie - porządek sesji to niemal 30 punktów.

Czy odpady zmieszane mogą być odbierane rzadziej niż co 2 tygodnie? Okazuje się, że tak - istnieją regulacje prawne pozwalające na to...

 

Początek posiedzenia o godz. 10:00. Odbędzie się ono w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, Klub w Dobrej, ul. Graniczna 31.

Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2024 przewiduje wyrażenie zgody na powstanie takiego funduszu. Za jego powstaniem opowiedziało się 8 z 10 sołtysów obecnych na spotkaniu w lutym b.r.

Dotychczas w naszej gminie fundusz sołecki nie był tworzony, co było uzasadniane negatywną opinią sołtysów.

W roku 2022 w czasie spotkania 7 sołtysów na 8 obecnych oraz pisemnie Sołtysi Sołectw Stolec, Dobra, Buk wyrazili negatywną opinię co do powołania takiego funduszu.
W roku 2021 w czasie spotkania 7 sołtysów na 8 obecnych oraz pisemnie Sołtys Wołczkowa wyrazili negatywną opinię co do powołania takiego funduszu.

 

Projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Dobra dotyczą:

  • skargi mieszkańca Kościna związanej ze stanem ulicy Bażanta
  • skargi mieszkańca Kościna związanej ze zmniejszeniem częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych
  • skargi mieszkańca Dołuj związanej z nie naliczaniem opłat za zajęcie pasa drogowego

Ciekawie brzmi fragment uzasadnienia do odrzucenia skargi odnoszącej się do odpadów: "Powyższe regulacje prawne jednoznacznie wskazują, że częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych z gmin wiejskich może odbywać się raz na dwa tygodnie, a nawet rzadziej."
Wypada się więc zapewne cieszyć, że odpady zmieszane odbierane są co 2 tygodnie, a nie rzadziej...

Wszystkie skargi w projektach uchwał rekomendowane są do odrzucenia jako bezzasadne.

 

Projekty zmian uchwał finansowych - czyli budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej.

W budżecie gminy wprowadzono dużo zmian, rzucającą się w oczy jest określenie deficytu budżetu na poziomie bliskim 11 mln zł.

 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego

Placówka taka ma działać w Grzepnicy w formie opiekuńczej i jej celem ma być pomoc w opiece wychowaniu dziecka, co leży w zakresie zadań własnych gminy. Placówka ma funkcjonować w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej i zapewniać dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań.

 

Poza tym są jeszcze zmiany dotyczące Buku (plan zagospodarowania przestrzennego i nadanie nazwy ulicy) czy gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

Ze szczegółami i projektami uchwał można zapoznać się na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/rada/projekty/2023/240


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s