Reklama r2m

 

Sesja Rady Gminy Dobra - dyskusja nad raportem o stanie gminy, wotum zaufania

Sesja Rady Gminy Dobra - dyskusja nad raportem o stanie gminy, wotum zaufania


W czwartek, 2023-06-29, odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Dobra. Sesja zapowiada się pracowicie, jej plan zawiera aż 30 punktów, a wśród nich są tak ważne jak debata nad raportem o stanie gminy, głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla Wójta Gminy Dobra czy też udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2022.

Początek posiedzenia o godz. 10:00. Odbędzie się ono w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, Klub w Dobrej, ul. Graniczna 31.

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobra wotum zaufania jest bardzo lakoniczny i sprowadza się do jednego zdania:

"§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy postanawia się udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra."

Projekt nie zawiera żadnego uzasadnienia - po prostu zakłada udzielenie wotum zaufania.

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 jest również bardzo lakoniczny i sprowadza się do określenia, że po zapoznaniu się z pięcioma dokumentami postanawia się udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Dobra.

Projekt także nie zawiera żadnego uzasadnienia - po prostu zakłada udzielenie absolutorium.

 

Cały porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Wolne wnioski i informacje.
4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji, która odbyła się w dniu 25 maja 2023 r.
5. Debata nad Raportem o stanie gminy.
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra.
7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022.
8. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r.
10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2023 – 2026.
11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, zespołach przedszkoli, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra.
13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra.
14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w zespole Szkół w Dołujach.
15. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
16. Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2023r.
17. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023rok.
18. Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
19. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dobra.
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dobra a Gminą Nowe Warpno w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy.
21. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
22. Projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobra.
23. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze.
24. Projekt uchwały w sprawie zbycia części działki nr 286/2 ul. Łosiowa w m. Dołuje.
25. Projekt uchwały w sprawie zbycia działek nr 911/1, nr 911/2 i od nr 911/6, do nr 911/12 w m. Dołuje.
26. Sprawozdanie z kontroli Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej w zakresie najmu krótko i długoterminowego za rok 2022.
27. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Dobrej.
28. Sprawozdanie z działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej za rok 2022.
29. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.05.2023r. do 31.05.2023 r.
30. Zamknięcie obrad.

Ze szczegółami i projektami uchwał na sesję RG można zapoznać się na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/rada/projekty/2023/256


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s