Reklama

 

RIO opiniuje prawidłowość kwoty długu Gminy Dobra

RIO opiniuje prawidłowość kwoty długu Gminy Dobra

Na stronach UG Dobra pojawiła się dzisiaj Uchwała Nr VII.11.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobra.

RIO pozytywnie zaopiniowała prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Dobra.

W uzasadnieniu podano, pod jakim kątem badano kwestię spłaty długu. Badano mianowicie 3 aspekty, które oceniono pozytywnie:

1. prognoza kwoty długu wynika z zaciągniętych zobowiązań i została sporządzona na okres ich całkowitej spłaty - czyli do roku 2025,

2. planowane na lata 2020-2025 rozchody z tytułu spłaty zadłużenia pozwalają ocenić, że kwota długu została obliczona prawidłowo,

3. w całym okresie objętym prognozą wskaźnik planowanej kwoty spłaty długu nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika wskazanego w ustawie o finansach publicznych.

 

Badanie odbywało się na bazie uchwał Rady Gminy Dobra: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 oraz w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej.


Info: UG Dobra, https://bip.dobraszczecinska.pl

 

Reklama