Reklama r2m

 

RIO i organizacja żywienia w mierzyńskich przedszkolach - ciąg dalszy

RIO i organizacja żywienia w mierzyńskich przedszkolach - ciąg dalszy


W połowie sierpnia 2022r. pisaliśmy o bardzo krytycznym wystąpieniu pokontrolnym RIO w Szczecinie, która w tym roku przeprowadziła kontrolę doraźną dotyczącą organizacji żywienia dzieci w Zespole Przedszkoli w Mierzynie.
Tamto wystąpienie pokontrolne było kierowane do Dyrekcji Zespołu Przedszkoli w Mierzynie wskazując jako osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości - Dyrektor Zespołu Przedszkoli i Wójta Gminy.

Teraz RIO opublikowała wystąpienie pokontrolne kierowane do Wójta Gminy Dobra, które dość mocno artykułuje nieprzestrzeganie wskazanych przepisów prawa przez Wójta Gminy.

 

Wraz z wystąpieniem pokontrolnym RIO opublikowała także Uchwałę nr XX.70.S.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. odnoszącą się do zastrzeżeń zgłoszonych przez Wójta Gminy do wystąpień pokontrolnych.

Poprzedni artykuł dotyczący tej sprawy jest dostępny tutaj: RIO bardzo krytycznie o organizacji żywienia w mierzyńskich przedszkolach

 

W wystąpieniu pokontrolnym kierowanym do Wójta Gminy Dobra podniesiono zarzuty o nieprawidłowościach wskazanych w poprzednim wystąpieniu, jednakże podkreślono, że "(...) w ocenie Izby - stwierdzone nieprawidłowości wystąpiły również z powodu niewłaściwego zorganizowania żywienia dla przedszkolaków przez organ prowadzący tą jednostkę oświatową."

 

Co wymieniła w tym wystąpieniu pokontrolnym RIO:

  1. w świetle przepisów ustawy "Prawo oświatowe" zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z posiłków jest obowiązkiem dyrektora przedszkola i organu prowadzącego, a rodzice mają opłacać jedynie koszt składników wyżywienia, a nie całość kosztów wraz z usługą cateringu.

  2. w Statutach obu Przedszkoli nie określono zasad korzystania z wyżywienia przez dzieci

- odnośnie tych uwag RIO stwierdziła: "Za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Wójt, która stosownych informacji nie zamieściła w przedłożonych Radzie Gminy projektach Statutów ww. jednostek (...)".

  1. postępowanie na dzierżawę pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola Nr 1 przeprowadzono z zastosowaniem zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami komunalnymi zamiast (zgodnie ze wskazanym przepisem ustawy o finansach publicznych) - z zastosowaniem ustawy Prawo oświatowe.

- za wskazaną nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Wójt.

W podsumowaniu RIO wypowiada się dość mocno: "Wymienione wyżej nieprawidłowości wynikały z nieprzestrzegania przywołanych wyżej przepisów prawa regulujących zasady wykonywania zadań w zakresie organizacji i finansowania realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju dzieciom uczęszczającym do przedszkoli oraz zapewnienia im możliwości korzystania z posiłków."

 

RIO we wnioskach wskazała sposób wyeliminowania zmian:

1. przedłożenie Radzie Gminy projektów zmian Statutów Przedszkoli

2. zapewnienie dzieciom korzystania z posiłków w sposób zgodny z przepisami o zamówieniach publicznych

 

Do tego wystąpienia pokontrolnego zastrzeżenia wniosła Wójt Gminy Dobra i wspomniana Uchwała RIO ustosunkowuje się do nich.

W swoich zastrzeżeniach Wójt podnosiła jedynie kwestię odpowiedzialności za wprowadzanie zmian do pierwszego statutu Przedszkola - czyli odniosła się do punktu 1. wniosków RIO.
Z uchwały RIO wynika, że Wójt uznała, iż jako organ prowadzący nadaje pierwszy statut, a za jego zmiany odpowiedzialna jest już Rada Pedagogiczna.

Z takim tokiem rozumowania nie zgodziła się RIO wskazując, że "(...) słusznie zarzucono Wójtowi naruszenie art. 102 ust.1 pkt 11 ustawy Prawo Oświatowe, gdyż nadając, zgodnie z art. 88 ust.7 w/w ustawy statuty wskazanym przedszkolom, organ prowadzący nie określił w nich zasad korzystania z wyżywienia ani wysokości odpłatności."

Jednakże RIO uwzględniła zastrzeżenia Wójta Gminy Dobra wskazując, iż wniosek pierwszy został sformułowany nieprawidłowo, wobec czego należy uznać, iż Wójt Gminy powinien wystąpić do organów Przedszkoli z inicjatywą dostosowania Statutów do przepisów prawa.


Informacja własna na podstawie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

 

Reklama r6s