Reklama r2m

 

RIO bardzo krytycznie o organizacji żywienia w mierzyńskich przedszkolach

RIO bardzo krytycznie o organizacji żywienia w mierzyńskich przedszkolach


Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie (RIO) na przełomie kwietnia i maja 2022 r. przeprowadziła kontrolę doraźną dotyczącą organizacji żywienia dzieci w Zespole Przedszkoli w Mierzynie.

Opublikowane wystąpienie pokontrolne zawiera szereg krytycznych uwag.
Za stwierdzone uchybienia wg RIO ponosi odpowiedzialność Dyrektor Zespołu Przedszkoli, a z racji nadzoru - także Wójt Gminy Dobra.

Czytając wystąpienie pokontrolne można zastanawiać się, czy ktoś w ogóle panował nad organizacją żywienia najmłodszych dzieci...

 

Kontrola przeprowadzona od 21 kwietnia do 13 maja 2022 r. dotyczyła "gospodarki finansowej Zespołu Przedszkoli w Mierzynie w zakresie organizacji żywienia wychowanków, wchodzących w skład tego Zespołu, Publicznych Przedszkoli Nr 1 i Nr 2 w Mierzynie oraz przeznaczenia dochodów pochodzących z tych opłat w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 marca 2022 r.".

Kontrola miała ustalić przede wszystkim, czy opłaty wnoszone przez rodziców/opiekunów przedszkolaków na poczet żywienia dzieci przeznaczano wyłącznie na zakup artykułów żywnościowych do ich przygotowania.

Jest to bowiem wymóg określony w ustawie "Prawo oświatowe" (dalej: "ustawie") - jak pisze RIO w wystąpieniu pokontrolnym:
"do opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkolaków za korzystanie z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Powyższe oznacza, że opłata pobierana za posiłek może obejmować jedynie koszty artykułów żywnościowych zużytych do jego przygotowania (tzw. wsad do kotła), a pozostałe koszty, w tym związane ze świadczeniem usługi cateringu przez podmiot zewnętrzny (np. koszty przygotowania i dostawy posiłków do przedszkola, zużytych mediów, itp.) powinny być sfinansowane z budżetu Gminy".

 

Co stwierdziła kontrola RIO:

  1. regulamin opłat za pobyt dziecka w Zespole Przedszkoli określał, że rodzice/opiekunowie są zobowiązani do finansowania całkowitych kosztów wyżywienia, co jest niezgodne z ustawą (art. 106)

  2. w Statutach obu Przedszkoli nie określono zasad korzystania z wyżywienia przez dzieci - wbrew Prawu oświatowemu, które mówi, że organ prowadzący (czyli Gmina Dobra) ma określić zasady korzystania z wyżywienia (art. 102 ustawy), które zostają wpisane do Statutu przedszkola

  3. Dyrektor Zespołu Przedszkoli nie ustaliła wraz z organem prowadzącym wysokości opłat za posiłki dla dzieci (wbrew art. 106 ustawy)

- za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zespołu Przedszkoli, a z tytułu nadzoru - Wójt Gminy.

  1. wbrew postanowieniom umów z dzierżawcami pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Nr 1 - posiłki były dostarczane także do Przedszkola Nr 2, za co odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zespołu Przedszkoli, a z tytułu nadzoru - Wójt Gminy.

  2. wysokość opłat za wyżywienie pobierana przez dostawców była ustalana indywidualnie z rodzicami/opiekunami dzieci, a ani Dyrektor Zespołu Przedszkoli, ani Wójt Gminy - nie miały informacji o wysokości tych opłat ani też o kosztach produktów zużytych do przygotowania posiłków. Jest to niezgodne z art. 106 ustawy i odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zespołu Przedszkoli, a z tytułu nadzoru - Wójt Gminy.

  3. realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu posiłków dla dzieci nie była objęta planowaniem, ewidencją i sprawozdawczością Zespołu Przedszkoli, czym naruszono wskazane w wystąpieniu pokontrolnym artykuły ustawy o finansach publicznych. Odpowiedzialność za to ponosi Dyrektor Zespołu Przedszkoli, a z tytułu nadzoru - Wójt Gminy.

Brzmi poważnie, a to nie wszystkie uchybienia, jakie znalazły się w protokole kontroli.  Wystąpienie pokontrolne RIO zawiera "tylko" uwagi o większym ciężarze gatunkowym.

RIO w ostatniej części wystąpienia pokontrolnego wskazuje kierunki zmian w organizacji żywienia w mierzyńskich przedszkolach tak, aby bezwzględnie przestrzegać obowiązujących norm prawa. Wystąpienie RIO datowane jest na 14 lipca 2022 r. i w ciągu 30 dni Dyrektor Zespołu Przedszkoli ma obowiązek przedstawić sposób wykonania wniosków pokontrolnych lub informację o przyczynach ich niewykonania.

Rodzice i opiekunowie dzieci przedszkolnych mogą więc spodziewać się zmian w organizacji żywienia swoich pociech już lada tydzień.


Informacja własna na podstawie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

 

Reklama r6s