Reklama r2m

 

Rewolucja śmieciowa w Gminie Dobra - wyjaśnienia UG Dobra

Rewolucja śmieciowa w Gminie Dobra - wyjaśnienia UG Dobra


We wtorek opublikowaliśmy artykuł o planowanych zmianach w gospodarce odpadami w Gminie Dobra, jakie miały być poddane pod głosowanie na Radzie Gminy w czwartek.

Wśród mieszkańców rozpętała się burza - co było do przewidzenia, bo jakoś nikt wcześniej nie wpadł na pomysł, aby w podobny sposób przybliżyć mieszkańcom zestawienie szykowanych zmian. A przecież takich zmian nie przygotowuje się w ciągu tygodnia czy dwóch...

Pojawiły się bardzo szybko - już w środę (przygotowane dużo wcześniej?) tłumaczenia ze strony UG Dobra, które przekazano nam także wczoraj, po głosowaniu w Radzie Gminy. Skupiają się jednak bardziej na stronie kosztowej, a nieco mniej na zmianach dotykających mieszkańców praktycznie.

Przedstawiamy te wyjaśnienia w całości w oryginale - nawet gdy Wójt cytuje samą siebie...

 


Zmiany w gospodarce odpadami w gminie Dobra od dnia 1 stycznia 2022r.

Rada Gminy Dobra, na sesji w dniu 28 października 2021r.,  przyjęła nowe uchwały związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Najważniejsze zmiany to nowe stawki za odbiór śmieci, ustalenie maksymalnej opłaty, wprowadzenie limitu odbioru bioodpadów wraz z dedykowanym pojemnikiem, większa ilość worków do segregacji oraz zwiększenie limitu na odpady budowlane i remontowe w PSZOK-u.

Urząd Gminy Dobra dokonał szczegółowej analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Podczas analizy uwzględniono zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z sierpnia 2021 r.

Dochody z rachunków za odbiór śmieci obecnie nie pokrywają kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Szacowany deficyt na koniec 2021 r. wyniesie ok. 4,7 mln zł. Związane jest to z rosnącymi cenami paliw, kosztami pracy, opłatami za przyjmowanie odpadów do sortowni, instalacji i składowisk, a także rosnącą ilością odpadów, szczególnie zielonych.

Koszty gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 r. oszacowano na 11,75 mln zł. Przy obecnych stawkach za odbiór odpadów do budżetu wpłynie tylko 55% tej kwoty. Zabraknie 5,2 mln złotych. Zgodnie z wyliczeniami Urzędu Gminy Dobra, żeby system się zbilansował należałoby podnieść stawkę za odbiór śmieci z obecnej 4,80 zł na 11,00 zł.

"Tak wysokie podniesienie stawki uderzyłoby w naszych mieszkańców, szczególnie w uboższe rodziny. Dodatkowo nowa ustawa z sierpnia tego roku wprowadza maksymalną wysokość opłaty za śmieci. Nie może być ona wyższa niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, co obecnie wynosi 149,68 zł. Nieruchomości posiadające większe tereny zielone, zużywające znaczne ilości wody do ich podlewania i generujące większą ilość odpadów zielonych, nie poniosą więc wyższej opłaty. Gmina może jednak skorzystać z wprowadzonych zmian w ustawie, które dają jej dodatkowe kompetencje. Rada gminy może teraz postanowić o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, jeśli środki pozyskane z opłat są niewystarczające. Wcześniej ustawa nie dopuszczała takiej możliwości. Dzięki temu rozwiązaniu nie jesteśmy zmuszeni przerzucać wszystkich rosnących kosztów odbioru odpadów na mieszkańców" - wyjaśnia Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

Urząd Gminy Dobra zorganizował spotkania robocze z radnymi i analizował zmiany oraz prognozy finansowe związane z funkcjonowaniem gospodarki komunalnej podczas prac poszczególnych komisji. Ich wynikiem jest propozycja nowych uchwał, które zostały poddane głosowaniu podczas XXVII sesji Rady Gminy Dobra w dniu 28 października 2021r. 18 radnych poparło zmiany, 3 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Najważniejsze zmiany w gospodarce odpadami od 1 stycznia 2022r.

W celu częściowego zmniejszenia deficytu związanego z funkcjonowaniem gospodarki odpadami zwiększono stawki opłat za śmieci z 4,80 zł za m3 zużytej wody do 7,00 zł, przy selektywnej zbiórce odpadów. W przypadku braku segregacji opłata wzrośnie z 14,40 zł do 21,00 zł. Zwiększono też ulgę za kompostowanie bioodpadów z 0,80 zł do 1,20 zł za m3 wody. Jednocześnie Gmina Dobra dopłaci brakujące 2,7 mln złotych do gospodarki odpadami z dochodów własnych niepochodzących z rachunków za odbiór śmieci, aby nie zwiększyć bardziej stawki opłat.

Wprowadzono maksymalną opłatę za odbiór śmieci. Zgodnie z nową ustawą w przypadku naliczania rachunków za śmieci od ilości zużytej wody, nie może być ona wyższa niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Obecnie jest to kwota 149,68 zł.

W nowych uchwałach wprowadzono limit odbioru bioodpadów, co dopuszcza nowa ustawa. Od stycznia 2022 r. odbiór tych odpadów odbywać się będzie jedynie z pojemnika 120 l zakupionego na własny koszt przez właścicieli nieruchomości. Ma to związek z zaprzestaniem przyjmowania bioodpadów w workach przez poszczególne instalacje, które przetwarzają odpady. Zgodnie z przepisami najlepiej jeśli pojemnik będzie brązowy z napisem BIO. Pojemnik o innym kolorze powinien mieć dużą, brązową naklejkę z napisem BIO. Według szacunków nieruchomość wyposażona w taki pojemnik może oddać blisko 1 tonę bioodpadów rocznie. Pozostałą część odpadów zielonych właściciel nieruchomości może poddać kompostowaniu lub oddać na własny koszt. Do PSZOK-u można będzie jedynie przekazać częściowo pocięte gałęzie z pielęgnacji drzew i krzewów. Przy braku limitowania bioodpadów gmina dopłacałaby po kilka tysięcy złotych do nieruchomości, które wytwarzają duże ilości bioodpadów, a łączne koszty gospodarki odpadami wzrosłyby do 12,6 mln zł. Tym samym system naliczania opłat nie byłby sprawiedliwy dla największej grupy mieszkańców, którzy wytwarzają standardowe ilości bioodpadów. Warto dodać, że Gmina Dobra jest w czołówce gmin w Polsce w ilości odbieranych odpadów zielonych w proporcji do innych odpadów i liczby nieruchomości, a ceny odbioru bioodpadów rosną z roku na rok.

Gmina Dobra zgodnie z postulatami mieszkańców zwiększy liczbę worków na tworzywa sztuczne i papier. Mieszkańcy otrzymają w ciągu roku 80 sztuk niebieskich worków o pojemności 120 l przeznaczonych do gromadzenia papieru i 85 sztuk żółtych worków o pojemności 120 l przeznaczonych do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych oraz metali. Zmniejszy się za to liczba zielonych worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów ze szkła - do 14 sztuk.

Zwiększono też limit odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne pochodzących z drobnych remontów przyjmowanych nieodpłatnie przez PSZOK do 200 kg rocznie, aby w kolejnych latach osiągać poziomy recyklingu.

Nowe przepisy i stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Ile zapłacą mieszkańcy za odbiór śmieci

Od 1 stycznia 2022 r. mieszkańcy będą płacić za odbiór śmieci wg nowej stawki - 7 zł za m3 zużytej wody. Przykładowo przy rocznym zużyciu wody na poziomie:

100 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 58,33 zł/miesięcznie

120 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 70,00 zł/miesięcznie

150 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 87,50 zł/miesięcznie

200 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 116,66 zł/miesięcznie

Przy rocznym zużyciu wody na poziomie ok. 256 m3 i większym, koszt odbioru śmieci osiągnie maksymalną dopuszczalną stawkę czyli 149,68 złotych. Powyższe wyliczenia nie uwzględniają ulgi za kompostowanie bioodpadów, która wyniesie 1,20 za m3 wody.  

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s