Reklama.

 

Paweł Malinowski zachowuje mandat Radnego Gminy Dobra

Paweł Malinowski zachowuje mandat Radnego Gminy Dobra

Taką decyzję podjął Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 2020-06-26. To pokłosie anonimu, jaki wpłynął do Wojewody w listopadzie 2019 r. od Oburzonych mieszkańców sugerując, że Pan Malinowski prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia Gminy, czego Radnym robić nie wolno.

W tej sprawie bulwersujące jest nie tylko to, że autor(autorzy) pisma nie mieli odwagi podpisać się, ale także fakt, że próbowano jako argumentu użyć "lansowania się pana Malinowskiego za pieniądze gminy" poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych bezpłatnych dla mieszkańców gminy.

Rada Gminy Dobra nie była w stanie wypracować jednolitego stanowiska, aby odpowiedzieć na wniosek Wojewody, wobec czego Wojewoda sam dokonał oceny sprawy i powziął decyzję o braku podstaw do wygaszenia mandatu radnego Pawła Malinowskiego.

 

Radny Paweł Malinowski pisze:

"Szanowni Państwo,

otrzymałem pismo od Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca o zakończeniu prowadzonego wobec mnie postępowania wyjaśniającego.

Wojewoda w piśmie poinformował mnie, że organ nadzoru ustalił, iż nie zarządzałem działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia Gminy Dobra, a tym samym jest brak podstaw prawnych do stwierdzenia wygaśnięcia mojego mandatu radnego.

W listopadzie 2019 roku wpłynął do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego anonim w którym zarzucono mi złamanie art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, czyli zarządzania działalnością gospodarczą w imieniu prowadzonej przeze mnie fundacji na mieniu Gminy Dobra. Autorzy anonimu domagali się w piśmie wygaszenia mojego mandatu radnego Gminy Dobra. Chociaż autorzy anonimu podpisali się jako „sąsiedzi, oburzeni mieszkańcy miejscowości Mierzyn” to od początku podkreślałem, że nie wierzę, że za tym anonimem stoją moi sąsiedzi czy mieszkańcy Mierzyna, którzy od początku podkreślali, że nie mają z tym anonimem nic wspólnego i okazali mi duże wsparcie."

W ramach złożonych przez Pana P.Malinowskiego wyjaśnień oraz uzyskanych przez Wojewodę informacji z Urzędu Gminy Dobra - Wojewoda uznał:

"Istotny jednakże w niniejszej sprawie jest fakt, że zadanie zlecone przez Gminę Dobra ww. Fundacji jest zadaniem publicznym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w której prawodawca jednoznacznie postanowił, że działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców (art. 6)

Reasumując, w niniejszej sprawie organ nadzoru ustalił, iż nie zarządzał Pan działalnością gospodarczą z wykorzystaniem Gminy Dobra, a tym samym, że brak jest podstaw prawnych do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego."

Paweł Malinowski w podsumowaniu podziękował mieszkańcom Mierzyna i Gminy Dobra za okazane wsparcie wyrażając radość z możliwości dalszego reprezentowania mieszkańców w Radzie Gminy Dobra.

Info: Paweł Malinowski - Radny Gminy Dobra

 

Reklama