Reklama r2m

 

Oświadczenie Gminy Dobra - dotyczące kosztów przesyłek

Oświadczenie Gminy Dobra - dotyczące kosztów przesyłek

Na stronie UG Dobra opublikowane zostało oświadczenie Gminy Dobra podpisane przez Zastępcę Wójta - Pana Rafała Zahorskiego.

Oświadczenie dotyczy informacji publikowanych w mediach społecznościowych o kosztach obsługi przesyłek doręczanych mieszkańcom przez pracowników UG Dobra.

Poniżej cytujemy oświadczenie w całości:


Oświadczenie Gminy Dobra

W związku z kolejnymi, nieprawdziwymi wiadomościami dotyczącymi Gminy Dobra i Pani Wójt Teresy Dera, które dystrybuuje w mediach społecznościowych jedna z Radnych Gminy Dobra, pragnę sprostować niezgodne z prawdą informacje dotyczące świadczenia usług pocztowych.

Pani Radna nie tylko nie rozumie, ale i niestety nie zna treści umowy zawartej w ramach przetargu z operatorem pocztowym Pocztą Polską nr ID 405639/P z dnia 21.12.2018r. na okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Chcę szczerze wierzyć, że nieprzyjazne działania Pani Radnej wobec Wójt Gminy i Gminy Dobra, a także naszych pracowników to tylko nieświadomy brak znajomości mechanizmu ponoszenia kosztów dystrybucji korespondencji przez naszą Gminę oraz procedur dystrybucji. Przez myśl nam nie przechodzi to, że działania Pani Radnej mogą mieć związek z toczącą się niestety kampanią referendalną.

Wskazana umowa zakłada świadczenie usługi dostarczania przesyłek pocztowych  z zachowaniem odpowiedniej procedury i za odpłatnością dotyczącą indywidualnie każdej wysłanej przez Gminę przesyłki. Nie ma więc mowy o sugerowanej niesłusznie przez Panią Radną kwocie ryczałtowej. Na wartość usługi w 2019 roku składały się różne kategorie przesyłek, przy czym najczęściej nadawaną przesyłką był list za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za cenę 7,80 zł. W 2020 roku w wyniku przetargu została ustalona nowa cena tego listu  na kwotę 8,50 zł.

Ustawa z dnia 14.06.1969 r. Kodeks postępowania administracyjnego art. 39 oraz ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa art. 144 regulują zasady oficjalnych doręczeń, do których zgodnie z prawem nasza Gmina musi się stosować. Ustawodawstwo daje nam kilka możliwych, alternatywnych metod doręczania urzędowych pism mieszkańcom. Możemy korzystać z operatora pocztowego (Poczta Polska) albo z naszych pracowników. Ustawodawca nie zezwala na zlecanie tego typu destytucji osobom trzecim.

Pracownicy Gminy Dobra otrzymują kwotę 5 zł brutto za każdą skutecznie dostarczoną przesyłkę, niezależnie od tego ile razy zapukają do drzwi. Nadmieniam, że jesteśmy rozległą gminą o głównie luźnej i indywidualnej zabudowie i aby dostarczyć nawet kilkanaście przesyłek trzeba się najeździć po Gminie i wypełnić każdorazowo procedurę skutecznego doręczenia.

Nie jest tajemnicą, że mamy na terenie Gminy problemy z doręczaniem przesyłek realizowanym przez Pocztę Polską spowodowanym chociażby fizycznym brakiem listonoszy i w konsekwencji niestety spotykaną nieregularnością w dostarczaniu przesyłek. W tej kwestii spływają do nas  informacje od naszych mieszkańców, Sołtysów i Radnych.

Formalnie, by Gmina uznała przesyłkę dostarczoną za pośrednictwem Poczty Polskiej wystarczy nam potwierdzenie odbioru albo potwierdzenie dwukrotnego awizowania u adresata. W tym drugim przypadku Gmina zgodnie z prawem uznaje przesyłkę za skutecznie doręczoną, ale mamy świadomość, że adresat jej nie odebrał. Tego typu sytuacji nie ma w przypadku doręczeń realizowanych przez naszych pracowników.

Nie bez znaczenia jest strona kosztowa naszej gminnej dystrybucji. Nieprawdą jest sugerowanie, że płacimy za to samo dwa razy - raz ryczałtowo Poczcie Polskiej, a dwa pracownikowi. Prawdą jest to, że za przesyłkę dostarczoną przez pracownika urzędu Poczta Polska w żaden sposób nas nie obciąża. Z drugiej zaś strony zaoszczędzamy jako Gmina - w 2019  2,80 zł, a w tym roku 3,50 zł od jednej przesyłki. Mnożąc tę różnicę w kosztach przez ilość przesyłek dokonujemy sporych oszczędności.

Dla przykładu zeszłoroczna akcja dostarczania zawiadomień właścicielom nieruchomości z terenu Gminy Dobra w sprawie opłat za odbiór odpadów komunalnych przez pracowników kosztowała Urząd Gminy kwotę 17 810 zł brutto przy ilości 3 562 doręczeń dokonanych przez naszych 12 pracowników, z których każdy średnio dostarczył około 300 przesyłek. Porównywalnie, gdyby taką usługę zlecić Poczcie Polskiej to Gmina poniosłaby koszty w wysokości 27 783,60 zł. Reasumując nasi pracownicy pozwolili nam zaoszczędzić kwotę 9 973,60 zł.

Uprzedzając pytanie o potrzebę ponoszenia tych kosztów informujemy, że niestety w przypadku np. uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako Gmina jesteśmy zobowiązani prawem zawiadomić wszystkich mieszkańców w formie pisemnej stosując właściwą w tej sprawie procedurę doręczania.

Zwracam się zatem do Pani Radnej o zaprzestanie publikowania fałszywych i godzących w dobre imię Gminy i Urzędu Gminy, a także w naszych pracowników nieprzemyślanych publikacji. Nawet uzasadniona krytyka musi mieć swoje granice i odbywać się bez naruszania prawa osób trzecich i dobrego imienia Gminy i jej mieszkańców.

Uważam, że jest to kolejny już przypadek, że Pani Radna znacząco przekroczyła granice dobrego obyczaju i smaku.

  

Dobra, dnia 13 lutego 2020r.

Zastępca Wójta

Rafał Zahorski

 


Info: UG Dobra, https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s