Reklama r2m

 

Nabór do przedszkoli

Ogłoszenie o naborze do przedszkoli - pełna poprawiona wersja


Urząd Gminy Dobra przekazał 2020-03-17 poprawioną wersję ogłoszenia o naborze do przedszkoli.

W artykule przedstawiamy pełną, poprawną wersję ogłoszenia oraz załączniki - dokumenty wymagane przy naborze.

Poprzednio podane informacje o naborze mogą być nieaktualne.

 

SZANOWNI RODZICE

Od dnia 16 marca 2020 r. rozpocznie się po raz pierwszy elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra
na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: www.nabor.pcss.pl/dobra

 

WAŻNE DATY:

  • 16.03.2020 r. – 30.03.2020 r. do godz. 14:00 – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

  • 22.04.2020 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

  • do 29.04.2020 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej, w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej

  • 05.05.2020 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

  • 05.05.2020 r. do godz. 15:00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji. Rodzice, za pomocą indywidualnego hasła lub bezpośrednio w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki w kolejności alfabetycznej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach podstawowych, w których utworzono punkty przedszkolne lub oddziały przedszkolne:
1)  Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3, tel. 91 439 17 31;
2)  Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5, tel. 91 311 33 92;
3)  Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18, tel. 91 311 88 20;
4)  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6, tel. 91 311 24 39,
oraz w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27, tel. 91 483 13 40 w sprawie naboru do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie oraz Przedszkola Publicznego Nr 2 w Mierzynie.

W rekrutacji o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie gminy Dobra, urodzone w latach 2014-2017 tj. w wieku 3-6 lat, które w roku szkolnym 2019/2020 nie uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych albo chcą zmienić placówkę.

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Dobra, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej albo w tym punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej.

Z dniem 01 września 2020 r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć dzieci urodzone w roku 2015-2017. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo
do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej.

Natomiast w roku szkolnym 2020/2021 dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.


Do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Dobra.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe):
1)  wielodzietność rodziny kandydata;
2)  niepełnosprawność kandydata;
3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Zgodnie z art. 4 pkt 42 i 43 ustawy Prawo oświatowe wielodzietność rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, natomiast samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe:

1)  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Oświadczenie Nr 2);

2)  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1172 z późn. zm.);

3)  prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (Oświadczenie nr 3);

4)  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

 

Kryteria wymienione w pkt 3-5 potwierdza się za pomocą dokumentów składanych w postaci (do wyboru): oryginału, notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

W przypadku otrzymania przez dziecko równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, a przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub punkt przedszkolny w szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria określone w uchwale Nr XI/144/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 274):

1)  dochód na osobę w rodzinie dziecka jest mniejszy bądź równy 100 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) - 7 pkt;

2)  dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej albo studiują, uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt;

3)  dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie gminy Dobra i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Dobra. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko - 10 pkt;

4)  przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego jest najbliższą placówką od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca wykonywania przez przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) pracy zawodowej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej albo studiowania, nauki w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko - 2 pkt;

5)  zgłoszenie jednocześnie do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego dwojga lub więcej dzieci albo zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły podstawowej. Nie dotyczy to dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego oraz szkole podstawowej w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolnym, na który odbywa się rekrutacja - 6 pkt;

6)  dziecko, które odbyło obowiązkowe szczepienia lub posiadające długotrwałe odroczenie ich wykonania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) - 3 pkt.

Za wszystkie kryteria dodatkowe można uzyskać maksymalnie 38 punktów.

 

Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych:

1)  oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata (Oświadczenie Nr 4);

2)  zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu/zaświadczenie wystawione przez stronę umowy cywilnoprawnej, na rzecz którego rodzic (opiekun prawny) realizuje przedmiot umowy (Zaświadczenie Nr 1);

3)  oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej/oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej (Oświadczenie Nr 5);

4)  zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym  (Zaświadczenie Nr 2);

5)  zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny kandydata pomocą socjalną;

6)  oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w gminie Dobra (Oświadczenie Nr 1);

7)  oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego lub zgłoszenie jednocześnie  do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci (Oświadczenie Nr 7);

8)  oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o odbyciu obowiązkowych szczepień lub ich długotrwałym odroczeniu (Oświadczenie Nr 8).

 

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W celu weryfikacji oświadczeń przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

1)  żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonych przez przewodniczącego;

2)  może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Ponadto w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach wójt korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje;

3)  oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzonego przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn zm.).Informacje dodatkowe:
1)  nie trzeba się logować, wystarczy od razu wypełnić kartę zgłoszenia;

2)  po wypełnieniu karty zgłoszenia pojawi się komunikat, żeby nadać hasło w celu późniejszego sprawdzenia wyników rekrutacji. Aby elektronicznie sprawdzić wyniki naboru należy zapamiętać swoje hasło;

3)  w celu wprowadzenia zmian do karty zgłoszenia po jej zatwierdzeniu w systemie, należy wypełnić formularz jeszcze raz od początku;

4)  jeśli formularz po elektronicznym zatwierdzeniu nie został wydrukowany i złożony w przedszkolu lub szkole podstawowej, to jest nieważny, a dziecko nie bierze udziału w rekrutacji. W takiej sytuacji należy wypełnić wniosek jeszcze raz od początku, wydrukować go, podpisać i zanieść wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria rekrutacji do placówki pierwszego wyboru;

5)  formularz zgłoszenia można wypełniać wielokrotnie. Ważna jest ta wersja, która zostanie wydrukowana, podpisana i zaniesiona do placówki pierwszej preferencji. Pozostałe wersje są automatycznie usuwane z systemu;

6)  można złożyć tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub punkt przedszkolny w szkole podstawowej pierwszej oraz drugiej preferencji, a także trzeciej preferencji (nie więcej niż 3);

7)  wniosek po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru. Dane wprowadzone do systemy przez placówkę pierwszego  wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych dwóch placówek wskazanych we wniosku;

8)  wypełniony formularz zawsze należy najpierw zatwierdzić. Dopiero po zatwierdzeniu generowany jest dokument do wydruku;

9)  wniosek można również otrzymać w wersji papierowej, w wybranej placówce, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru;

10)  w karcie zgłoszenia nie wpisuje się przedszkoli, punktów publicznych, oddziałów przedszkolnych, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji (np. niepubliczne);

11)  w postępowaniu rekrutacyjnym nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń;

12)  rekrutacja obejmuje tylko publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych lub punkty przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Dobra;

13)  każdy z kandydatów może zostać przydzielony tylko do jednego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej;

14)  wniosek dostępny jest w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3, w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej przy ul. Poziomkowej 5, sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, przy ul. Daniela 18, sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27 i sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach, Rzędziny 6 oraz na stronach internetowych szkół:
- www.pspbezrzecze.pl ,
- www.pspdobra.neostrada.pl ,
- www.pspdoluje.edupage.org ,
- www.pspmierzyn.pl ,
- www.psprzedziny.p l,
a także na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl  w zakładce Szkolnictwo;

15)  w przypadku niezłożenia w formie papierowej dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej;

16)  osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, który można pobrać ze strony internetowej: www.ceidg.gov.pl , wydrukowane zaświadczenie należy załączyć do wniosku.

 


Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego:
1)  proszę otworzyć stronę www: www.nabor.pcss.pl/dobra ;
2)  wejść w zakładkę „PRZEDSZKOLE”;
3)  bez konieczności logowania stworzyć listę preferencji placówek;
4)  wypełnić pozostałe pola formularza;
5)  proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć
do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący;
6)  proszę zanieść formularz wyłącznie do placówki pierwszego wyboru. Placówka drugiego i trzeciego wyboru otrzymuje zgłoszenie w formie elektronicznej;
7)  po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun będzie mógł wygenerować swoje hasło, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranej przez siebie placówce.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej / przedszkola / punktu przedszkolnego w szkole podstawowej  na rok szkolny 2020/2021 zawiera następujące dane:
1)  imię (imiona) nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)  imiona i nazwiska rodziców kandydat;
3)  adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;
4)  adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka;
5)  wskazanie kolejności wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

Wzory oświadczeń i zaświadczeń do kryteriów ustalonych przez organ prowadzący:
1)  oświadczenie nr 1 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w gminie Dobra;
2)  oświadczenie nr 4 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata;
3)  oświadczenie nr 5 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej/oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej;
4)  oświadczenie nr 6 - oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu na terenie gminy Dobra i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Dobra;
5)  oświadczenie nr 7 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego lub zgłoszenie jednocześnie  do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci;
6)  oświadczenie nr 8 - oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień lub o posiadaniu długotrwałego odroczenia ich wykonania określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.
7)  zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu/zaświadczenie wystawione przez stronę umowy cywilnoprawnej, na rzecz którego rodzic (opiekun prawny) realizuje przedmiot umowy (Zaświadczenie Nr 1);
8)  zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym  (Zaświadczenie Nr 2);

 

Wzory oświadczeń do kryteriów ustawowych:
1) oświadczenie nr 2 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
2) oświadczenie nr 3 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

     WÓJT
Teresa  Dera

 

Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola i punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra

Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra

Uchwała Nr XI/144/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra

 


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s