Reklama r2m

 

Oferta pracy - stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych w UG Dobra

Oferta pracy - stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych w UG Dobra


UG Dobra ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Organizacyjnym: stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych - z umową o pracę od 08 maja 2023 r. 

Aplikować można do 17 kwietnia 2023 r. - tylko osobiście składając dokumenty w siedzibie UG lub przesyłając je drogą pocztową.

 

Ważne: dokumenty rekrutacyjne przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Nabór będzie przeprowadzony w II etapach, a etap drugi to test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna.

Niezbędne wymagania:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – wykształcenie wyższe.
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
2. Znajomość, umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów z zakresu administracji samorządowej i procedury administracyjnej, w szczególności:
1) ustawy o Finansach publicznych,
2) ustawy o samorządzie gminnym,
3) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
4) ustawy o pracownikach samorządowych,
5) ustawy o dostępie do informacji publicznej,
6) ustawy o ochronie danych osobowych, i aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw, w szczególności:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn.zm.),
2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
3. Wysoka kultura osobista.
4. Umiejętność planowania i organizacji pracy.
5. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
6. Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
7. Dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej).
8. Posiadanie cech osobowościowych: rzetelność, terminowość, dokładność i odpowiedzialność.
9. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
10. Postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 424 44 93

Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/nabor-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-pozyskiwania-funduszy-unijnych-w-zespole-organizacyjnym-w-1


Info: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s