Reklama r2m

 

Oferta pracy - stanowisko ds. administrowania obiektami komunalnymi w UG Dobra

Oferta pracy - stanowisko ds. administrowania obiektami komunalnymi w UG Dobra


UG Dobra ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Organizacyjnym: stanowisko ds. administrowania obiektami komunalnymi w Wydziale ds. Obywatelskich - z umową o pracę od października 2023 r. 

Aplikować można do 14 września 2023 r. do godz. 15:00 - tylko osobiście składając dokumenty w siedzibie UG lub przesyłając je drogą pocztową.

 

Jak podaje UG Dobra - "Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony".

 

Niezbędne wymagania:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – posiadanie wykształcenia wyższego w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce – wykształcenie wyższe.
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem osobowym kategorii B.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Wykształcenie techniczne.
2. Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu obiektami komunalnymi, wskazanymi w zakresie czynności.
3. Znajomość, umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa, między innymi z zakresu administracji samorządowej i procedury administracyjnej, w szczególności:
1) Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminu Dobra, Ustawy o ochronie zwierząt, Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy, Ustawy o Finansach publicznych, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn.zm.). Ustawy o dostępie do informacji publicznej, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy Kodeks pracy, Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
i aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.
4. Dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej).
5. Znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Urzędu.
6. Wysoka kultura osobista.
7. Posiadanie cech osobowościowych: rzetelność, terminowość, dokładność i odpowiedzialność,
8. Umiejętność planowania i organizacji pracy,
9. Umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
10. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
11. Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
12. Znajomość topografii Gminy Dobra,
13. Postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 311 34 17

Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-ds-administrowania-obiektami-komunalnymi-w-wydziale-ds


Info: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s