Reklama.

 

Nauka w szkołach a wymogi sanitarne - ogólne wytyczne MEN, GIS, MZ

Nauka w szkołach a wymogi sanitarne - ogólne wytyczne MEN, GIS, MZ

Od 1 września 2020 r. dzieci rozpoczynają nowy rok szkolny. Organizacja nauki w czasie trwającej epidemii budzi wiele emocji i wciąż wiele jest niejasności. Główny Inspektor Sanitarny wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia przygotowały wytyczne dla dyrektorów szkół i placówek, dające im pewien zakres swobody decyzyjnej.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkół poznamy w poniedziałek lub wtorek - tymczasem przytaczamy najważniejsze wytyczne MEN.

Co do zasady, uczniowie rozpoczną naukę w szkołach stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN - i to jest tryb standardowy, tzw. wariant A.

Dyrektor szkoły będzie mógł wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) - wariant B lub zdalne - wariant C, ale dopiero po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS).

Wariant B (nauczanie mieszane) będzie można wprowadzić, gdy PPIS uzna za konieczną taką organizację nauki, biorąc pod uwagę sytuację zachorowań na danym terenie i sytuację epidemiologiczną w szkole. Nauka w tym wariancie może polegać na organizowaniu zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas (np. klasy młodsze - zajęcia stacjonarne, klasy starsze - zajęcia zdalne) a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów.

Wariant C (nauczanie w całości zdalne) będzie można wprowadzić, gdy PPIS uzna za konieczną taką organizację nauki ze względu na duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w danej placówce.

 

MEN opublikowało wskazówki dla rodziców i uczniów prezentujące najważniejsze zasady:


Wybór najistotniejszych wyjaśnień dotyczących nauki w szkole:

 • Na terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Dziecko może to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy szkoły i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczy gromadzenie się uczniów. Dzieci nie muszą nosić maseczek, o ile jest możliwe zachowanie dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych.

 • Dyrektor szkoły, bez względu na to, czy placówka znajduje się w strefie czerwonej, żółtej czy zielonej, może wprowadzić dodatkowe obostrzenia lub środki bezpieczeństwa, takie jak np. obowiązek zakrywania nosa i ust w częściach wspólnych szkoły czy podczas przerw.

 • Uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej.

 • Dziecko z rodziny, której członek/członkowie są objęci kwarantanną, musi pozostawać w domu.

 • Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu z podwyższoną temperaturą, powinny założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach.

 • Nauczyciel na kwarantannie może wykonywać pracę, ale wyłącznie zdalną, o ile taki sposób zostanie ustalony z pracodawcą - dyrektorem szkoły. Nauczyciel na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny.

 • W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas w danej szkole uzależniona zostanie od tego w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie.

 • Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni.

 • W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Należy zrezygnować ze śpiewu chóralnego.

 • Czy rodzice mogą wejść do szkoły? - Generalnie zalecamy, by ograniczyć wchodzenie do szkoły osób trzecich. Rodzice lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując dystans 1,5 m od innych rodziców i pracowników szkoły, przy czym powinni przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

 • Uczeń może korzystać ze szkolnej szatni - Dyrektor szkoły określi zasady korzystania z szatni, które umożliwią zachowanie zasad bezpieczeństwa, np. wejście rotacyjne. Należy uczulić dziecko, by przed wejściem zdezynfekowało ręce.

 • Uczeń może korzystać ze świetlicy lub biblioteki szkolnej - Dyrektor określi zasady działalności świetlicy w regulaminie funkcjonowania szkoły podczas pandemii.

 • Uczeń może korzystać ze stołówki szkolnej - zasady korzystania ze stołówki ustali dyrektor. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub – w miarę możliwości – spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.

Wszystkie wyjaśnienia MEN - na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020


Info i grafika: Ministerstwo Edukacji Narodowej - https://gis.gov.pl/web/edukacja 

 

Reklama