Reklama r2m

 

Kryteria rekrutacji do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Kryteria rekrutacji do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Poniżej w dzienniku "Mierzyn" [www.mierzyn.pl] prezentujemy przejrzysty wyciąg ważnych dla rodziców dokumentów - z możliwością wydrukowania.

Na stronie UG Dobra pojawiły się harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (nabór) i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do:

 • klas pierwszych szkół podstawowych
 • oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
 • publicznych innych form wychowania przedszkolnego
 • publicznych przedszkoli

określone Zarządzeniami Wójta Gminy Dobra. Dotyczy to placówek, których organem prowadzącym jest Gmina Dobra.

oraz kryteria rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra - określone Uchwałą Rady Gminy Dobra z 2019-12-19.

 

Harmonogramy czynności dla wszystkich typów placówek są jednakowe i wyglądają następująco:

l.p. czynności rekrutacyjne postępowanie rekrutacyjne postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 16-30.03.2020
do godz. 14:00
03-08.06.2020
do godz. 14:00
2. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną do 21.04.2020 do 15.06.2020
3. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 22.04.2020
do godz. 15:00
16.06.2020
do godz. 15:00
4. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia (pisemne oświadczenie) do 29.04.2020
do godz. 14:00
do 18.06.2020
do godz. 14:00
5. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 05.05.2020
do godz. 15:00
19.06.2020
do godz. 15:00

 

 

Kryteria rekrutacji wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego określone są następująco:

 1. dochód na osobę w rodzinie dziecka jest mniejszy bądź równy 100 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych: 7 pkt

 2. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej albo studiują, uczą się w trybie dziennym (stosuje się także do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko): 10 pkt

 3. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie) zamieszkują na terenie gminy Dobra i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Dobra (stosuje się także do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko): 10 pkt

 4. przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego jest najbliższą placówką od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca wykonywania przez przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów) pracy zawodowej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej albo studiowania, nauki w trybie dziennym (stosuje się także do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko): 2 pkt

 5. zgłoszenie jednocześnie do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego dwojga lub więcej dzieci albo zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły podstawowej. Nie dotyczy to dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego oraz szkole podstawowej w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolnym, na który odbywa się rekrutacja: 6 pkt

 6. dziecko, które odbyło obowiązkowe szczepienia lub posiadające długotrwałe odroczenie ich wykonania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych: 3 pkt

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa powyżej są odpowiednio:

 1. dla p. 1: oświadczenie rodziców, opiekunów prawnych, rodzica samotnie wychowującego dziecko o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata

 2. dla p. 2:
  1. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, lub
  2. zaświadczenie wystawione przez stronę umowy cywilnoprawnej, na rzecz którego rodzic, opiekun prawny, rodzic samotnie wychowujący dziecko realizuje przedmiot powyższej umowy, lub
  3. oświadczenie o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, lub
  4. oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej, lub
  5. zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym

 3. dla p. 3: oświadczenie rodziców, opiekunów prawnych, rodzica samotnie wychowującego dziecko o zamieszkiwaniu w gminie Dobra oraz:
  1. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
  2. potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią urzędu skarbowego, lub
  3. Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego, lub
  4. inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego;

 4. dla p. 4: oświadczenie o zamieszkaniu dziecka lub dokument potwierdzający miejsce pracy albo nauki rodzica, opiekuna prawnego, rodzica samotnie wychowującego dziecko (jeżeli informacja ta nie została zawarta w dokumentach, o których mowa w p. 2);

 5. dla p. 6: oświadczenie rodziców, opiekunów prawnych, rodzica samotnie wychowującego dziecko o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień lub o długotrwałym odroczeniu ich wykonania

 

Wg Uchwały o przyjęciu dziecka do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra decyduje liczba uzyskanych punktów.

Szczegóły - na stronie UG Dobra: https://dobraszczecinska.pl


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s