Reklama r2m

 

Kryteria rekrutacji do szkół i przedszkoli w Gminie Dobra

Kryteria rekrutacji do szkół i przedszkoli w Gminie Dobra


Na stronie UG Dobra pojawiły się harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (nabór) i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do:

 • klas pierwszych szkół podstawowych
 • publicznych przedszkoli
 • oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
 • publicznych innych form wychowania przedszkolnego

określone Zarządzeniami Wójta Gminy Dobra z 2022-01-24. Dotyczy to placówek, których organem prowadzącym jest Gmina Dobra;

oraz kryteria rekrutacji:

 • do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra - określone Uchwałą Rady Gminy Dobra z 2018-02-22.
 • do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra - określone Uchwałą Rady Gminy Dobra z 2019-12-19.

 

Harmonogram czynności dla rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych:

l.p. czynności rekrutacyjne postępowanie rekrutacyjne postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 14-31.03.2022
do godz. 14:00
01-07.06.2022
do godz. 14:00
2. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną do 20.04.2022 do 14.06.2022
3. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 25.04.2022
do godz. 15:00
20.06.2022
do godz. 15:00
4. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia (pisemne oświadczenie) do 27.04.2022
do godz. 14:00
do 22.06.2022
do godz. 14:00
5. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 05.05.2022
do godz. 15:00
27.06.2022
do godz. 15:00

 

 

Harmonogramy czynności dla rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego:

l.p. czynności rekrutacyjne postępowanie rekrutacyjne postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły/przedszkola 15-31.03.2022
do godz. 14:00
17-19.08.2022
do godz. 14:00
2. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną do 22.04.2022 do 24.08.2022
3. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 25.04.2022
do godz. 15:00
25.08.2022
do godz. 15:00
4. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia (pisemne oświadczenie) do 29.04.2022
do godz. 14:00
do 26.08.2022
do godz. 14:00
5. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 06.05.2022
do godz. 15:00
29.08.2022
do godz. 15:00

 

 

Kryteria rekrutacji wraz z przyznaną liczbą punktów dla postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych określone są następująco:

 1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej: 10 pkt
 2. dziecko rodziców (opiekunów prawnych) zamieszkałych na terenie gminy Dobra (stosuje się także do rodzica/opiekuna zamieszkałego na terenie gminy Dobra samotnie wychowującego dziecko): 5 pkt
 3. dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje, prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w obwodzie danej szkoły podstawowej; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, prowadzącego gospodarstwo rolne lub prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w obwodzie danej szkoły podstawowej samotnie wychowującego dziecko: 5 pkt

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa powyżej są odpowiednio:

 1. potwierdzenie dyrektora szkoły wydane na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły;
 2. oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o zamieszkiwaniu na terenie gminy Dobra;
 3. oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej w obwodzie danej szkoły podstawowej.

 

Kryteria rekrutacji wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego określone są następująco:

 1. dochód na osobę w rodzinie dziecka jest mniejszy bądź równy 100 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych: 7 pkt
 2. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej albo studiują, uczą się w trybie dziennym (stosuje się także do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko): 10 pkt
 3. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie) zamieszkują na terenie gminy Dobra i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Dobra (stosuje się także do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko): 10 pkt
 4. przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego jest najbliższą placówką od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca wykonywania przez przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów) pracy zawodowej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej albo studiowania, nauki w trybie dziennym (stosuje się także do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko): 2 pkt
 5. zgłoszenie jednocześnie do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego dwojga lub więcej dzieci albo zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły podstawowej. Nie dotyczy to dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego oraz szkole podstawowej w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolnym, na który odbywa się rekrutacja: 6 pkt
 6. dziecko, które odbyło obowiązkowe szczepienia lub posiadające długotrwałe odroczenie ich wykonania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych: 3 pkt

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa powyżej są odpowiednio:

 1. dla p. 1: oświadczenie rodziców, opiekunów prawnych, rodzica samotnie wychowującego dziecko o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata
 2. dla p. 2:
  1. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, lub
  2. zaświadczenie wystawione przez stronę umowy cywilnoprawnej, na rzecz którego rodzic, opiekun prawny, rodzic samotnie wychowujący dziecko realizuje przedmiot powyższej umowy, lub
  3. oświadczenie o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, lub
  4. oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej, lub
  5. zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym
 3. dla p. 3: oświadczenie rodziców, opiekunów prawnych, rodzica samotnie wychowującego dziecko o zamieszkiwaniu w gminie Dobra oraz:
  1. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
  2. potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią urzędu skarbowego, lub
  3. Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego, lub
  4. inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego;
 4. dla p. 4: oświadczenie o zamieszkaniu dziecka lub dokument potwierdzający miejsce pracy albo nauki rodzica, opiekuna prawnego, rodzica samotnie wychowującego dziecko (jeżeli informacja ta nie została zawarta w dokumentach, o których mowa w p. 2);
 5. dla p. 6: oświadczenie rodziców, opiekunów prawnych, rodzica samotnie wychowującego dziecko o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień lub o długotrwałym odroczeniu ich wykonania

 

Wg Uchwały o przyjęciu dziecka do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra decyduje liczba uzyskanych punktów.

Szczegóły - na stronie UG Dobra: https://dobraszczecinska.pl


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s