Reklama

 

Koniec naboru wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów z azbestem

Koniec naboru wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów z azbestem


Z końcem marca w Gminie Dobra zakończył się coroczny nabór wniosków na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

O pomoc mogły się ubiegać osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Dobra, a także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i przedstawiciele kościoła. 

 

W ramach realizacji wniosków Gmina planuje pokryć w całości koszty związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem pokryć dachowych z eternitu oraz  usunięciem materiałów zawierających azbest składowanych na posesjach. Prace polegające na demontażu i zbiórce wyrobów azbestowych zostaną przeprowadzone w okresie letnim przez  firmę wybrana w trybie zapytania ofertowego.

W trakcie naboru wpłynęło osiem wniosków mieszkańców, z czego dwa dotyczyły wyrobów zawierających azbest składowanych na posesjach, a sześć dotyczyło pokryć dachowych z eternitu przeznaczonych do demontażu. Według wstępnych szacunków masa wyrobów przeznaczonych do usunięcia wyniesie około 20 Mg.

Po ukończeniu prac, jak co roku od września zostanie przeprowadzony kolejny nabór wniosków na dofinansowanie działań mających na celu dalsze usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat działań Gminy oraz szkodliwości wyrobów zawierających azbest znajdują się w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2020-2032 przyjętym Uchwałą  Nr XXI/287/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021 r.

Więcej informacji o azbeście i możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane z usuwaniem azbestu można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju i Technologii - https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Usuwanie-azbestu oraz Państwowej Inspekcji Pracy - https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/azbest-dobre-praktyki/5435,azbest-dobre-praktyki.html


Info i foto: UG Dobra

 

Reklama