Reklama r2m

 

Urzędnik

Komisja Rewizyjna - niemal 2 lata wadliwego funkcjonowania...


Prawie 3 tygodnie temu Radny Paweł Malinowski przekazał opinię Wojewody Zachodniopomorskiego określającą jako wadliwe działanie Rady Gminy Dobra z powodu wakatu na stanowisku Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Temat opisały m.in. media regionalne.  Redakcja dziennika "Mierzyn" wstrzymywała się z publikacją tej informacji chcąc zaprezentować stanowisko "drugiej strony".
Niestety - na prośbę wysłaną 28 sierpnia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra do dzisiaj nie odpowiedziała...Statut Gminy Dobra jest fundamentalnym dokumentem określającym m.in. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Dobra i Komisji Rady Gminy Dobra.
Jedną z najważniejszych Komisji jest Komisja Rewizyjna, której w Statucie poświęcono oddzielny, obszerny rozdział. Komisja ta ma za zadanie kontrolować działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy.
Zgodnie ze Statutem "Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji." [§75. pkt 1 Statutu]

Dobrym zwyczajem w demokracjach także lokalnych jest powierzenie stanowiska Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (jako organu kontrolnego) przedstawicielowi opozycji. 
Abstrahując jednakże w tym momencie od zwyczajów i skupiając się na literze prawa można jednak stwierdzić, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dobra nie ukształtowała się do dzisiaj zgodnie ze Statutem. Do dzisiaj - czyli niemal 2 lata od daty powołania (2018-11-22).

Jak informował 27 sierpnia 2020 r. Radny P.Malinowski - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej do chwili obecnej nie zawnioskowała o wybór Zastępcy, mimo kilkakrotnego podnoszenia tematu przez radnych opozycyjnych.
Również Radna Magdalena Zagrodzka składała w tej sprawie dwie interpelacje - na pierwszą z nich (z marca 2020 r.) otrzymała odpowiedź, że Wójt Gminy nie ma podstaw prawnych do ingerowania w działalność Rady Gminy czy Komisji.  Na ponowną interpelację (z maja 2020) Wójt Gminy odpowiedziała, że zapytanie Radnej M.Zagrodzkiej nie spełnia wymogów formalnych dotyczących interpelacji.Wobec takiego stanu radni M.Zagrodzka, P.Malinowski i M.Lindner zwrócili się w czerwcu 2020 r. do Wojewody Zachodniopomorskiego z prośbą o zbadanie czy działania przewodniczącej Komisji Rewizyjnej nie naruszają Statutu Gminy i czy Komisja Rewizyjna została ukształtowana zgodnie z nim.
W odpowiedzi Wojewoda Zachodniopomorski potwierdził (jak przekazał P.Malinowski), że skład Komisji Rewizyjnej został ukształtowany niezgodnie ze Statutem, a ponadto "za wadliwe - z punktu widzenia legalności - ocenić trzeba działanie samej Rady Gminy Dobra".

Wpis P.Malinowskiego spotkał się z komentarzami niektórych Radnych z KWW Teresa Dera zarzucających Radnemu Malinowskiemu hipokryzję, próby paraliżowania prac Komisji, awanturnictwo, donosicielstwo, krytykanctwo czy też chęć promowania siebie.
Nie padło natomiast ani razu konkretne wyjaśnienie - dlaczego utrzymywano stan, w którym prawie 2 lata Komisja Rewizyjna działa niezgodnie ze Statutem Gminy.

 

Chcieliśmy uzyskać takie wyjaśnienie od Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Prośba o ustosunkowanie się do wpisu Radnego P.Malinowskiego i o odpowiedź na proste pytanie o brak Zastępcy Przewodniczącego - wysłana 28 sierpnia 2020r. - pozostała do dzisiaj bez odpowiedzi...

A sytuacja może spowodować dylemat prawny - jeśli organ nadzorczy (Wojewoda Zachodniopomorski) poddaje w wątpliwość prawidłowość działania samej Rady Gminy Dobra, to może otwierać drogę do analizy ważności uchwał podejmowanych przez Radę Gminy.

 

Funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra ma jeszcze inny ciekawy aspekt. 
Otóż w §82 Statutu Gminy Dobra przyznano Radzie Gminy specyficzne uprawnienie - "Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych", a uchwała podjęta w tej sprawie powinna zostać wykonana niezwłocznie.

Przeglądając kilka Statutów innych gmin (Kołbaskowo, Pyrzyce, Police) nie znaleźliśmy takich umocowań dla Rady Gminy, które pozwalają niezwłocznie przerwać podjętą kontrolę.


Info: Radny Paweł Malinowski - blog osobisty - https://www.facebook.com/pawel.malinowski.mierzyn , UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s