Reklama

 

Praca - rekrutacja

Kolejna oferta pracy w UG Dobra - stanowisko ds. informatycznych


UG Dobra ogłosił jeszcze jeden nabór na wolne stanowisko urzędnicze - do spraw informatycznych.

Praca w pełnym wymiarze na umowę o pracę od 07 czerwca 2021 r., aplikować można osobiście (od 17 maja), poprzez przekazanie dokumentów (dokumenty wrzucone do urny przy UG) lub drogą pocztową do 25 maja 2021 (wtorek).

 

Ważne: dokumenty rekrutacyjne przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Nabór będzie przeprowadzony w II etapach, a etap drugi to test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna.

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku - wykształcenie minimum średnie.
 3. Minimum 3-letni staż pracy, w tym w zakresie administrowania sieciami teleinformatycznymi.
 4. Doświadczenie w zakresie administrowania sieciami, systemami, serwerami, urządzeniami sieciowymi, centralami telefonicznymi.
 5. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 8. Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem osobowym kategorii B.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
 2. Znajomość, umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów z zakresu administracji samorządowej i procedury administracyjnej.
 3. Znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Urzędu.
 4. Dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej).
 5. Wysoka kultura osobista.
 6. Posiadanie cech osobowościowych: rzetelność, terminowość, dokładność i odpowiedzialność.
 7. Umiejętność planowania i organizacji pracy.
 8. Umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.
 9. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 10. Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 11. Postawa etyczna - wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność.


Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/strony/15735.dhtml


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl
Foto: ilustracyjne

 

Reklama