Reklama

 

Internet światłowodowy

Internet światłowodowy w Gminie Dobra - nowe informacje

Nieco ponad 2 miesiące temu informowaliśmy za UG Dobra o budowie także w naszej gminie sieci światłowodowego dostępu do internetu, realizowanej przez firmę Orange.
W ramach tego projektu dofinansowanego ze środków unijnych mają zostać doprowadzone łącza światłowodowe do granic wytypowanych posesji.
Pojawiły się wątpliwości co do szczegółów tego programu, a zwłaszcza co do kryteriów wyboru posesji.

 

O wątpliwości postanowiliśmy zapytać Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie (UKE), a potem także Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), gdyż UKE nie było w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Ok. półtora miesiąca trwała wymiana korespondencji z urzędami centralnymi...


Listę posesji wytypowanych w miejscowościach Gminy Dobra zamieściliśmy w artykule: Internet światłowodowy w naszej gminie


Po wymianie pism z urzędami centralnymi możemy przybliżyć najistotniejsze, praktyczne kwestie:


Wg jakich kryteriów następowało typowanie gospodarstw domowych do udziału w programie "Orange Światłowód" (dokładniej: "SZCZECIŃSKI część A i SZCZECIN Orange Światłowód") z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)?

UKE brał udział w wyznaczaniu obszarów interwencji w ramach POPC, a głównym zasobem danych wykorzystywanych do wyznaczania tych obszarów jest:
1) baza punktów adresowych opracowana na podstawie rejestrów Głównego Geodety Kraju i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
2) coroczna inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych prowadzona przez Prezesa UKE

Nieuwzględnienie adresów w trakcie wyznaczania zasięgów na potrzeby POPC było konsekwencją ich braku we wskazanych powyżej bazach  referencyjnych.

Na podstawie danych pozyskanych w ramach inwentaryzacji wyznaczane są tzw. "białe plamy NGA". Do białych plam NGA (dostęp następnej generacji - Next Generation Access) zaliczono lokalizacje, w których:
• nie wykazano zasięgów światłowodowych;
• nie wykazano zasięgów kablowych z przepustowością minimum 30 Mb/s;
• nie wykazano usług radiowych, dla których przepustowość na użytkownika końcowego wynosi minimum 30 Mb/s.


Kto i na jakich zasadach realizuje projekt?
Projekt "SZCZECIŃSKI część A i SZCZECIN Orange Światłowód" jest realizowany w ramach II konkursu z działania 1.1. POPC przez firmę Orange Polska S.A.

Na obszarze interwencji SZCZECIŃSKI część A i SZCZECIN zostało wyznaczonych 30 724 gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem.
Beneficjent realizujący inwestycję na danym obszarze jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do internetu dla określonej minimalnej liczby gospodarstw domowych spośród całkowitej liczby gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem. Wymagana minimalna liczba dla ww. obszaru wynosi 14 914.
Beneficjent projektu - firma Orange S.A. - zadeklarował w umowie o dofinansowanie objęcie zasięgiem 16 762 gospodarstw domowych.


Czy w obecnej chwili jest możliwa zmiana listy wytypowanych gospodarstw (dołączenie innych zainteresowanych)?
Na etapie realizacji projektu istnieje możliwość wymiany do 15% punktów adresowych zadeklarowanych przez beneficjenta do objęcia zasięgiem sieci NGA w momencie składania wniosku o dofinansowanie, jednakże wymiana może dotyczyć wyłącznie punktów adresowych uwzględnionych w liście punktów adresowych wyznaczonych dla obszaru interwencji, na którym realizowany jest projekt lub w puli białych punktów dodatkowych udostępnionych beneficjentom danego konkursu w ramach działania 1.1 POPC. Oba wykazy są opublikowane na stronie internetowej CPPC.

W chwili obecnej nie ma możliwości dodania nowych punktów adresowych do powyższych list. Decyzja o wymianie konkretnych punktów adresowych na inne należy w gestii beneficjenta i często podyktowana jest lokalnymi warunkami inwestycyjnymi tj. wysokość lokalnych podatków, możliwość pozyskania zgód na przejście przez teren, współpraca z lokalnymi władzami i inne. 

 

Kto i na czyj koszt realizuje podłączenie od granicy działki do samego domu?
Podłączenie od granicy działki (czyli punktu dostępu) do samego domu realizuje operator sieci na zasadach komercyjnych.

 

Co zrobić, aby faktycznie uzyskać dostęp do internetu poprzez ten światłowód?
Aby fizycznie mieć dostęp do internetu przez zbudowany światłowód, należy samodzielnie i na własny koszt zakupić abonament na dostęp do internetu.

 

Czy w ramach tego programu będzie można wybrać dowolnego dostawcę internetu, czy może to być tylko beneficjent programu, czyli firma Orange?
Mieszkańcy obszarów objętych POPC nie są zobligowani do korzystania z usług beneficjenta realizującego projekt w ramach POPC i mogą skorzystać z oferty każdego operatora oferującego usługi na rynku lokalnym.

 

W jaki sposób zostaną powiadomieni właściciele gospodarstw, że zrealizowano dostęp światłowodowy do granicy ich posesji i że już mogą starać się o doprowadzenie sieci bezpośrednio do domu i zakup abonamentu?
Akcję informacyjną dotyczącą dostępności i możliwości zakupu usług prowadzi indywidualnie każdy operator na zasadach komercyjnych.


Informacja własna na podstawie wyjaśnień uzyskanych z Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Centrum Projektów Polska Cyfrowa


Drukuj   E-mail

 

Reklama