Reklama r2m

 

Gospodarka odpadami od 01 stycznia 2023 - informacja UG Dobra

Gospodarka odpadami od 01 stycznia 2023 - informacja UG Dobra


Od dzisiaj obowiązują kolejne zmiany w gospodarowaniu odpadami w Gminie Dobra. Urząd Gminy opublikował informację o najistotniejszych z nich, doprecyzowując niektóre zapisy.

Przytaczamy te informacje dodając ważny szczegół o odbiorze choinek, a w kalendarium portalu dziennika Mierzyn są już wprowadzone terminy odbioru odpadów segregowanych dla Gminy Dobra na I kwartał tego roku.

 

Zachęcamy do korzystania: https://mierzyn.pl/gmina/wydarzenia?filter_category=26, a poniżej - informacja UG Dobra:

 

 1. Odbiór odpadów zmieszanych ( resztki po segregacji ) odbywać się będzie z częstotliwością raz na dwa tygodnie z terenu nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej. Odbiory rozpoczną się w drugim tygodniu stycznia, zgodnie z harmonogramem.

 2. Od 01 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 12,00 zł za 1m3 zużytej wody. W przypadku, gdy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczana w deklaracji wynosić będzie więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę właściciel nieruchomości w 2023 zapłaci miesięcznie nie więcej niż 160,83 zł.

 3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i poremontowych odbywać się będzie podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych sprzed nieruchomości raz w roku w miesiącach kwiecień-maj. Harmonogram zostanie dostarczony bezpośrednio do mieszkańców najpóźniej do końca marca oraz opublikowany na stronie www.dobraszczecinska.pl/ Gospodarka odpadami/ Odpady wielkogabarytowe, przekazany bezpośrednio mieszkańcom w formie ulotek oraz udostępniony w aplikacji BLISKO.
  Zużyty i kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny nie będzie odbierany sprzed nieruchomości. Tego rodzaju odpady właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie musiał dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) w godzinach jego otwarcia.
 1. Zmianie ulega także sposób odbioru poświątecznych choinek naturalnych. Zbiórka choinek w całości ( bez potrzeby rozdrabniania ) odbywać się będzie sprzed nieruchomości wraz z odbiorem bioodpadów zgodnie z harmonogramem w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego. W późniejszym terminie odbiór choinek sprzed nieruchomości możliwy będzie tylko w formie rozdrobnionej, umieszczone w pojemniku 120 l na odpady BIO. Choinki będzie można również niezmiennie przekazywać w sposób ciągły do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ).
  W związku z powyższym choinki nie będą odbierane z punktów zbiorczych wyznaczonych w ubiegłych latach.

  Uwaga: Mieszkaniec może wystawić choinkę w każdym, dowolnym terminie odbioru bioodpadów z jego miejsca zamieszkania. Oznacza to, że w zależności od trasy mamy 4 lub 5 takich terminów (od stycznia do lutego).

 2. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości wykorzysta w trakcie roku kalendarzowego przypadającą mu ilość worków danego rodzaju, może zakupić na własny koszt zachowując kolorystykę worka lub złożyć do Gminy zapotrzebowanie o przekazanie kolejnych worków. Po pozytywnej weryfikacji właściciel nieruchomości będzie mógł je odebrać w PSZOK-u w m. Dobra przy ul. Zwierzynieckiej 4.

Należy pamiętać, że zarówno odpady wielkogabarytowe jak i choinki naturalne należy wystawić przed nieruchomość nie wcześniej niż dzień przed ich odbiorem, w sposób nieutrudniający ruchu drogowego.

 

 

Worki do segregacji w 2023 roku

Zgodnie z ustawą 100% nieruchomości ma obowiązek segregowania odpadów.

Warunki uznania, że odpady zbierane są w sposób selektywny ujęte są w Rozdziale 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Na przełomie stycznia - lutego podmiot świadczący usługi odbioru odpadów przekaże właścicielom nieruchomości przysługujący pakiet worków na 2023 rok: 24 szt. niebieskich (na papier), 40 szt.  żółtych (metal, plastik),  16 szt.  zielonych (szkło).

Odbiór bioodpadów odbywa się jedynie z pojemnika 120 l zakupionego na własny koszt przez właściciela nieruchomości. Nieruchomość może być wyposażona wyłącznie w jeden pojemnik o pojemności 120 l. Pozostałą część odpadów zielonych właściciel nieruchomości może poddać kompostowaniu lub oddać na własny koszt.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s