Reklama r2m

 

Gmina Dobra - kontrowersje wokół pojemników na odpady zmieszane

Gmina Dobra - kontrowersje wokół pojemników na odpady zmieszane


Obowiązujący od tego roku harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Dobra przewiduje dwukrotnie mniejszą częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych niż dotychczas.

Część mieszkańców obawia się, że ich odpady nie zmieszczą się do obecnie posiadanego pojemnika 120l, a UG Dobra publikuje "procedurę wymiany pojemnika" na takie odpady.

Przytaczamy tę procedurę wraz z drukiem wniosku o wymianę, ale także dodatkowe informacje, jakie uzyskaliśmy z UG Dobra mówiące o szansach mieszkańców na wymianę pojemnika... Wyjaśniamy także, czy pojemniki te należy odpowiednio opisywać/oznakowywać.

 

Możliwość wymiany pojemnika przewiduje Uchwała nr XXVII/361/2021 Rady Gminy Dobra z października 2021 r. i tu nie uległo nic zmianie - § 3 w ustępach 11 i 12 mówi:

11. W przypadku konieczności zmiany pojemności pojemnika będzie ona dokonywana w oparciu o zapotrzebowanie składane przez właściciela nieruchomości oraz postanowienia zawarte w obowiązującym regulaminie.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, właściciel nieruchomości musi dołączyć uzasadnienie zmiany wyposażenia nieruchomości w pojemniki. Gmina po weryfikacji zapotrzebowania, może dokonać zmiany wyposażenia nieruchomości w pojemnik.

Jak widać - mieszkaniec musi dołączyć uzasadnienie takiej zmiany, a gmina dokona jego weryfikacji. Procedura opublikowana na stronie UG Dobra wygląda następująco:

  1. Wniosek o wymianę pojemnika składa właściciel nieruchomości, tj. osoba, która jest zobowiązana do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
  2. Każda prośba będzie analizowana i sprawdzana, czy aby taka potrzeba nie wynika z braku segregacji odpadów lub ich niewłaściwej segregacji oraz, czy dotychczas użytkowany pojemnik 120 l jest faktycznie systematycznie zbyt mały.
  3. Po weryfikacji złożonego zapotrzebowania, otrzymacie Państwo odpowiedź na wskazany we wniosku adres mailowy lub na adres do korespondencji wskazany w deklaracji.

 Wzór wniosku:

Tyle procedura.

 

A jakie są szanse na wymianę pojemnika na większy?
Znikome, zwłaszcza w przypadku gospodarstw mniejszych niż 5-osobowe.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra w § 7 ust. 5 pkt 2 określa, że średnia ilość odpadów na 1 mieszkańca to 30 l tygodniowo (co przy 4-osobowej rodzinie daje 120l tygodniowo - czyli objętość standardowego pojemnika na odpady), ale Kierownik WGOKiE wyjaśniła nam, że dotyczy to łącznie wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwie domowym, a więc łącznie - odpadów zmieszanych i segregowanych

Co z tego wynika?  Przy 4-osobowym gospodarstwie w skali miesiąca może powstać ok. 520l odpadów zmieszanych i segregowanych (nie licząc bioodpadów). Jak wylicza Kierownik WGOKiE takie gospodarstwo posiadające pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 120l ma miesięcznie zapewniony odbiór średnio:

"- 260l odpadów zmieszanych
- minimum 260l odpadów z tworzyw sztucznych (z reguły, często wystawiane są 2 worki)
- minimum 120l papieru - analogicznie jak tworzywa sztuczne

RAZEM gospodarstwo takie w rozliczeniu miesiąca ma zapewniony odbiór minimum 640l odpadów (dodatkowo należy ująć szkło), a więc zdecydowanie więcej niż ww. wskazana wartość 520l."

Zatem w ujęciu Kierownik WGOKiE - i tak mieszkańcy mają odbierane zdecydowanie więcej odpadów niż średnia przewidziana w Uchwale Rady Gminy, a "pojemnik 120l na odpady zmieszane aż nadto wypełnia normę przyjętą w Regulaminie 30l na 1 osobę tygodniowo dla rodziny 4 osobowej", jednak może być za mały dla rodzin 5-osobowych i większych.

W przypadkach incydentalnych (np. zakup dużego sprzętu AGD z dużą ilością styropianu opakowaniowego, jakaś uroczystość rodzinna) odpadów zmieszanych może powstać więcej i wówczas odpady takie mogą być gromadzone w workach koloru czarnego oznaczonych co do rodzaju umieszczonych w środku odpadów.

Dlatego też wymiana pojemnika nie będzie odbywać się "z automatu", a wnioski będą weryfikowane i sprawdzane, czy potrzeba wymiany pojemnika nie wynika z braku lub niewłaściwej segregacji odpadów. Pamiętać należy, że tak naprawdę pojemnik "na odpady zmieszane" - to pojemnik "na odpady pozostałe po segregacji odpadów", a segregacja powinna być właściwa, aby gmina mogła osiągnąć wymagany poziom recyklingu. 
Wysokie kary nakładane na gminy za nieosiągnięcie tego poziomu powodują, że Gmina Dobra nasili kontrole właściwego segregowania odpadów przez mieszkańców - nie tylko w workach, ale także w pojemnikach na odpady pozostałe po segregacji.

 

Koszty wymiany pojemnika i jego oznakowanie

Ewentualna wymiana pojemnika (po zaakceptowaniu wniosku mieszkańca) nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla mieszkańca.

Ponadto mieszkańcy nie mają obowiązku oznaczania pojemników napisem "odpady niesegregowane (zmieszane)". Taki wymóg pojawił się w zmianie Regulaminu utrzymania czystości i porządku, ale obowiązek ten dotyczy firmy Jumar (w związku z wygraniem przetargu) i to ona będzie systematycznie oznakowywała takie pojemniki.


Tekst: Grzegorz Krakowiak - na podstawie informacji UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s