Reklama r2m

 

Usuwanie azbestu

Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 r.


Wójt Gminy Dobra przypomina o naborze wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2021 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Dobra, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 72-003 Dobra lub Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra (listownie lub po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin).


Urząd jest czynny w godzinach: poniedziałek 8:30-16:30, wtorek-piątek 7:00-15:00.

Formularz wniosku jest dostępny na stanowisku Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra, w sekretariatach urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra: www.bip.dobraszczecinska.pl  w zakładce WNIOSKI/DRUKI.
Sposób realizacji wniosków będzie uzależniony od wielkości pozyskanego przez Gminę na 2021 rok dofinansowania, bądź środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Dobra, a także wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, przedstawiciele kościoła. W budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, szczegóły na stronie: https://www.wfos.szczecin.pl

W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem pokryć dachowych z eternitu oraz usunięciem materiałów zawierających azbest składowanych na posesjach. Prace polegające na demontażu i zbiórce zostaną przeprowadzone w okresie letnim.

Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Wójta Gminy w trybie zapytania ofertowego bądź przetargu.

Uwaga!!! Właściciel nieruchomości sam pokrywa koszty nowego pokrycia dachowego.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Dobra można uzyskać pod nr tel.: 91 311 38 40.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s