Reklama r2m

 

Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie

Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie


UG Dobra informuje, że w listopadzie 2021 roku podpisana została z firmą Pracownia Projektowa A3 Justyna Roman posiadającą swoją siedzibę w Tanowie 72-004, przy  ul. Dębowej 24 umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie".

W ramach zadania planuje się budowę ulicy Komercyjnej w Mierzynie wraz z  niezbędną infrastrukturą podziemną i naziemną tj. m.in.: sieci oświetleniowej, sieci wod-kan., deszczowej, kanałem technologicznym oraz z likwidacją  kolizji.


Ponadto, na podstawie przygotowanej dokumentacji, zobowiązuje się Wykonawcę do  uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w procedurze ZRID.

Wartość umowy opiewa kwotę 127 800,00 zł netto.

W zakresie Wykonawcy leży wykonanie:

1) koncepcji zagospodarowania terenu,
2) mapy do celów projektowych wraz z jej aktualizacją,
3) projektów budowlanych, (tj.: projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania działek lub terenu, projektu technicznego) w zakresie uwzględniających specyfikę zamawianych robót budowlanych oraz spełniających warunki zawarte w uzyskanych opiniach, uzgodnieniach, decyzjach -  wszystkich niezbędnych branż
4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż
5) kosztorysu inwestorskiego
6) przedmiaru robót
7) badań geotechnicznych  
8) Projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem
9) Projektu nasadzeń zastępczych
10)  Projektów podziału nieruchomości,
11)  Sporządzenie BIOZ, HRF,
12)  uzyskanie na podstawie ww. dokumentacji decyzji o pozwoleniu na budowę
13)  przekazanie całości dokumentacji w wersji elektronicznej (CD/DVD),

 

b) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w ramach umowy wszystkich niezbędnych czynności w celu pozyskania niezbędnych dokumentów do realizacji robót budowlanych w tym m.in.:

  • podziału dokumentacji na części do realizacji wg wskazań Zamawiającego,
  • przygotowania wniosku oraz uzyskanie  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w procedurze ZRID,
  • likwidacji kolizji,
  • składanie wniosków i uzyskanie warunków, uzgodnień, opinii, badań itd.,
  • innych dokumentów wymaganych do opracowania dokumentacji projektowej oraz koniecznych na późniejszym etapie realizacji inwestycji, tj. wykonaniu  robót budowlanych.

 

Przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy - 31 października  2022 roku.

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s